משנה שקלים ה ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · פרק ה · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

מי שאבד ממנו חותמו, ממתינין לו עד הערב.

אם מוצאין לו כדי חותמו, נותנין לו.

ואם לאו לא היה לו.

ושם היום כתוב עליהן מפני הרמאין.

משנה מנוקדת

מִי שֶׁאָבַד מִמֶּנּוּ חוֹתָמוֹ,

מַמְתִּינִין לוֹ עַד הָעֶרֶב;
אִם מוֹצְאִין לוֹ כְּדֵי חוֹתָמוֹ, נוֹתְנִין לוֹ;
וְאִם לָאו, לֹא הָיָה לוֹ.
וְשֵׁם הַיּוֹם כָּתוּב עֲלֵיהֶן, מִפְּנֵי הָרַמָּאִין:

נוסח הרמב"ם

מי שאבד חותמו -

ממתינין לו - עד הערב.
אם מצאו לו, כדי חותמו - נותנין לו.
ואם לאו - לא היו נותנין לו.
ושם כל היום - כתוב עליהן,
מפני הרמאין.

פירוש הרמב"ם

אם מצאו לו כדי חותמו - פירושו שימצאו במעות שביד יוחנן יותר כמו החותם שהוא אומר שאבד לו, בלי תוספת וגירעון.

ואמרו מפני הרמאים - כדי שלא ימצא חותם שנפל קודם לכן לבעליו או לאחיה או ליוחנן ויגבה בו, או יקח חותם אמת ויניחנו אצלו עד שייקר השער ויגבה בו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ממתינין לו עד הערב - שיזדווגו יחד יוחנן ואחיה, אם נמצאו מעות יתרים ביד יוחנן כנגד החותם שאומר זה שנאבד ממנו, נותנים לו:

ושם היום כתוב - על החותם, יום פלוני וחדש פלוני:

מפני הרמאין - שמא מצא חותם שנפל מחברו או מאחיה או מיוחנן, ובא עכשיו ליקח. וביום שמצאו אינו רשאי להוציאו, שהאובד מחזר אחריו. ועוד יש לחוש שמא לקח חותם כשער הזול והצניעו עד שנתייקר השער:

פירוש תוספות יום טוב

מפני הרמאין. פירש הר"ב שמא מצא חותם שנפל מחברו וכו' ועוד יש לחוש וכו'. שני הפירושים כתב הרמב"ם אבל בחבורו פרק הנ"ל לא כתב אלא האחרון. וכתב בכ"מ דפירוש ראשון אינו נכון כל כך משום דאם כן למה להם לכתוב שם היום יכתבו שם בעליו ודי. ע"כ. דלתרי יוסף בן שמעון לא חיישינן. כדמוכח במשנה ג' פרק ג' דגיטין. עיין במשנה ג' פרק בתרא דבבא בתרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מי שאבד חותמו וכו' ואם לאו לא היו נותנין לו:    גרסינן בספר כתיבת יד מצאתי הגרסא כל מי שאבד חותמו ממתינין לו עד הערב אם נמצא לו חותמו נותן לו ואם לאו לא היה נותן לו ושם היום היה כתוב עליהם מפני הרמאים: ובירוש' מפ' דכתבו נמי שם המשמר ושם השבת ושם החדש דאולי יוציאוהו לשנה הבאה באותו יום עצמו ויקח נסכים מאחיה וכיון שכתוב בחותם כל אלו אע"פ שירצה לזווג ולכוון לא יוכל: וביד פ"ז דהלכות כלי המקדש:

תפארת ישראל

יכין

ממתינין לו עד הערב:    שיזדווגו אז יוחנן ואחיה לבוא יחדיו:

אם מצאו לו כדי חותמו:    ר"ל אם נמצא אצל יוחנן מעות יתירים משיעור החותמות שאצל אחיה, והיתר הוא כשיעור חותם שאמר זה שאבדו:

ואם לאו לא היה לו ושם היום כתוב עליהן:    על החותם היה כתוב יום וחודש:

מפני הרמאין:    שכשישמע שיתיקר השער, יקנה חותם קודם שיצטרך. או שמא מאחר נפל וירא המוצאו להוציאו מיד בעוד האחר מחזר אחריו, להכי כתבו יום בחותם:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים