משנה שקלים ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) ואלו הם הממונים שהיו במקדש יוחנן בן פינחס על החותמות אחייה על הסלתות מתיה בן שמואל על הפייסות פתחיה על הקנים ולמה נקרא שמו פתחיה שהוא פותח דברים ודורשן ויודע שבעים לשון בן אחייה על חולי מעיים נחוניה חופר שיחים גביני כרוז בן גבר על נעילת שערים בן ביביי על הפקיע בן ארזה על הצלצל הוגדס בן לוי על השיר בית גרמו על מעשה לחם הפנים בית אבטינס על מעשה הקטורת אלעזר על הפרוכות ופינחס המלביש.

(ב) אין פוחתין משלשה גזברין משבעה אמרכלין ואין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים חוץ מבן אחייה שעל חולי מעיים ואלעזר שעל הפרוכות שאותם קיבלו הציבור עליהן.

(ג) ארבעה חותמות היו במקדש וכתוב עליהן עגל זכר גדי וחוטא בן עזאי אומר חמישה היו וארמית כתוב עליהן עגל דכר גדי חוטא דל וחוטא עשיר עגל משמש לנסכי בקר גדולים וקטנים זכרים ונקבות גדי משמש לנסכי צאן גדולים וקטנים זכרים ונקבות חוץ משל אילים איל משמש לנסכי אילים בלבד חוטא משמש לנסכי שלש בהמות של מצורע.

(ד) מי שהוא מבקש נסכים הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות נותן לו מעות ומקבל ממנו חותם בא לו אצל אחייה שהוא ממונה על הנסכים נותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים ולערב באים זה אצל זה ואחייה מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות אם הותירו הותירו להקדש ואם פחתו משלם יוחנן מביתו שיד הקדש לעליונה.

(ה) מי שאבד חותמו ממתינין לו עד הערב אם מצאו לו כדי חותמו נותנין לו ואם לאו לא היו נותנין לו ושם כל היום כתוב עליהן מפני הרמאין.

(ו) שתי לשכות היו במקדש אחת לשכת חשיים ואחת לשכת הכלים לשכת חשיים יראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי לשכת הכלים כל מי שהוא מתנדב כלי זורקו לתוכה ואחת לשלשים יום הגזברים פותחים אותה וכל כלי שנמצא בו צורך לבדק הבית מניחין אותו והשאר נמכרין ודמיהן נופלין ללשכת בדק הבית.

הדף הראשי של משנה שקלים ה