משנה שקלים ד ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · פרק ד · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

מותר שיירי הלשכה מה היו עושין בהן? לוקחין בהן יינות, שמנים וסלתות, והשכר להקדש, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר, אין משתכרין משל הקדש ולא משל עניים.

משנה מנוקדת

מוֹתַר שְׁיָרֵי הַלִּשְׁכָּה, מֶה הָיוּ עוֹשִׂין בָּהֶן?

לוֹקְחִין בָּהֶן יֵינוֹת, שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת, וְהַשָּׂכָר לְהֶקְדֵּשׁ,
דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
אֵין מִשְׂתַּכְּרִין מִשֶּׁל הֶקְדֵּשׁ, וְלֹא מִשֶּׁל עֲנִיִּים:

נוסח הרמב"ם

מותר שירי הלשכה - מה היו עושין בהן?

לוקחין בהן -
יינות, שמנים, וסלתות,
והשכר - להקדש,
דברי רבי ישמעאל.
רבי עקיבה אומר:
אין משתכרין - משל הקדש,
אף לא - משל עניים.

פירוש הרמב"ם

רוצה לומר כל מה שמשתכר בהן בין מקחן לממכרן לאותן שמקריבין הקרבנות משאר העם להקדש.

ורבי עקיבא אומר, אין משתכרין בממון של הקדש ולא בממון עניים.

והלכה כרבי עקיבא:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מותר שיירי הלשכה - מה שנשאר אחר שנעשה מהן תקון צרכי העיר:

לוקחים מהן יינות שמנים וסלתות - ומוכרים אותן למי שצריך יין לנסכים ושמנים וסלתות למנחות:

אין משתכרין בשל הקדש - שאין עניות במקום עשירות, וגנאי הוא להקדש:

ואף לא בשל עניים - דלמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה. והלכה כרבי עקיבא:

פירוש תוספות יום טוב

אין משתכרין בשל הקדש. פי' הר"ב שאין עניות כו' הכי איתא בפרק שני דייני דף ק"ו ע"ב. ועיין עוד טעם אחר בסוף פ"י דערכין ע"פ הירושלמי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מותר שירי הלשכה:    כתובות פ' שני דייני גזירות (כתובות דף ק"ו:)

וְהַשׂכָר:    גרסי' בשני קמצון:

ר' עקיבא אומר אין משתכרין בשל הקדש ואף לא בשל עניים:    גרסינן והטעם מפ' התם בגמ' דילמא מתרמי ליה עניים ולית ליה זוזי ומצאתי כתוב ומהכא משמע דאין אסור אלא צדקה העומדת ליחלק אבל אי אינה עומדת ליחלק שרי ע"כ וכן הוא בבית יוסף בשם ספר התרומות סוף סימן רנ"ט:

בפי' ר"ע ז"ל צריך לכתוב סימן הדלית קודם לשון המתחיל מותר התרומה:

תפארת ישראל

יכין

מותר שירי הלשכה:    ר"ל מה שנשאר משירי הלשכה אחר שנעשה תקוני העיר:

לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות:    ומוכרין להצריכים מנחות ונסכים:

רבי עקיבא אומר אין משתכרין משל הקדש:    דגנאי להקדש להקפיד אשכר, דאין עניות במקום עשירות, ועוד שמא יפסיד, אלא באותו שער עצמו שקנו הנכסים מבעלי שמנים ויינות [כסי' כ"ד] באותו שער עצמו יחזרו וימכרו להצריכים נסכים:

ולא משל עניים:    דלמא מתרמי ליה עני וליכא למיתב לי' [י"ד רנ"ט א']:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים