משנה שקלים ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) התרומה - מה היו עושין בה?

לוקחין בה -
תמידין, ומוספין, ונסכיהם,
והעומר, ושתי הלחם,
ולחם הפנים,
וכל קרבנות הציבור.
שומרי ספחים - בשביעית,
נוטלין שכרן - מתרומת הלשכה.
רבי יוסי אומר:
אף הרוצה להתנדב, שומר חינם.
אמרו לו: אף אתה אומר,
שאינן באין - אלא משל ציבור.


(ב) פרה,

ושעיר המשתלח,
ולשון של זהורית,
באין מתרומת הלשכה.
כבש פרה,
וכבש שעיר המשתלח,
ולשון שבין קרניו,
ואמת המים,
וחומת העיר ומגדלותיה,
וכל צורכי העיר,
באים משירי הלשכה.
אבא שאול אומר:
כבש פרה -
כהנים גדולים - עושין אותו, משל עצמן.


(ג) מותר שירי הלשכה - מה היו עושין בהן?

לוקחין בהן -
יינות, שמנים, וסלתות,
והשכר - להקדש,
דברי רבי ישמעאל.
רבי עקיבה אומר:
אין משתכרין - משל הקדש,
אף לא - משל עניים.


(ד) מותר התרומה - מה היו עושין בה?

ריקועי זהב - ציפוי לבית קודשי קדשים.
רבי ישמעאל אומר:
מותר פירות - לקיץ המזבח.
מותר תרומה - לכלי שרת.
רבי עקיבה אומר:
מותר תרומה - לקיץ המזבח.
מותר נסכים - לכלי שרת.
רבי חנינה סגן הכהנים אומר:
מותר נסכים - לקיץ המזבח.
מותר תרומה - לכלי שרת.
זה וזה -
לא היו מודים - בפירות.


(ה) מותר הקטורת - מה היו עושין בה?

מפרישין ממנה - שכר האומנין,
ומחללין אותה - על מעות האומנין,
ונותנין אותה - לאומנין בשכרן,
וחוזרין, ולוקחין אותה - מתרומה חדשה.
ואם בא החדש - בזמנו,
לוקחין אותה - מתרומה חדשה.
ואם לאו - מן הישנה.


(ו) המקדיש נכסיו -

והיו בהן - דברים ראויין לקרבנות הציבור,
ינתנו לאומנין - בשכרן,
דברי רבי עקיבה.
אמר לו בן עזאי:
אינה היא המידה,
אלא מפרישין מהן - שכר האומנין,
ומחללין אותם - על מעות האומנין,
ונותנין אותם - לאומנין בשכרם,
וחוזרין, ולוקחין אותם - מתרומה חדשה.


(ז) המקדיש נכסיו -

היתה בהן - בהמה ראויה להיקרב על גבי המזבח,
זכרים ונקבות -
רבי אליעזר אומר:
זכרים - ימכרו לצריכי עולות.
ונקבות - ימכרו לצריכי זבחי שלמים.
ודמיהן ייפלו, עם שאר נכסים - לבדק הבית.
רבי יהושע אומר:
זכרים עצמן - יקרבו עולות.
ונקבות - ימכרו לצריכי זבחי שלמים.
ויביא בדמיהן - עולות.
ושאר נכסים - ייפלו לבדק הבית.
אמר רבי עקיבה:
רואה אני את דברי רבי אליעזר - מדברי רבי יהושע,
שרבי אליעזר - השוה את מידתו,
ורבי יהושע - חלק.
אמר רבי פפיס:
שמעתי דברי שניהם,
שהמקדיש בפירוש - דברי רבי אליעזר.
והמקדיש סתם - דברי רבי יהושע.


(ח) המקדיש נכסיו -

והיו בהם - דברים ראויים ליקרב על גבי המזבח,
יינות, שמנים,
וסלתות, ועופות,
רבי אליעזר אומר:
ימכרו - לצריכי אותו המין,
ויביא בדמיהן - עולות,
ושאר נכסים - יפלו לבדק הבית.


(ט) אחת לשלשים יום - משערין את הלשכה.

כל המקבל עליו - לספק סלתות,
מארבע -
עמדו משלש - יספק מארבע.
משלש -
עמדו מארבע - יספק מארבע.
שיד הקדש - על העליונה.
אם התליעה סולת - התליעה לו.
ואם החמיץ יין - החמיץ לו.
אינו מקבל את מעותיו,
עד שיהא המזבח מרצה.


הדף הראשי של משנה שקלים ד