משנה קידושין ד יג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת קידושין · פרק ד · משנה יג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

לא ילמד אדם רווק מז סופרים, ולא תלמד אשה מח סופרים.

רבי אליעזר אומר, אף מי שאין לו אשה, לא ילמד סופרים.

משנה מנוקדת

לֹא יִלְמַד אָדָם רַוָּק סוֹפְרִים,

וְלֹא תִּלְמַד אִשָּׁה סוֹפְרִים.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
אַף מִי שֶׁאֵין לוֹ אִשָּׁה,
לֹא יִלְמַד סוֹפְרִים:

נוסח הרמב"ם

לא ילמד רווק - סופרים.

ולא תלמד אשה - סופרים.
רבי אלעזר אומר:
אף מי שאין עימו אשה - לא ילמד סופרים.

פירוש הרמב"ם

רווק - מי שלא נשא אשה לעולם. ותרגום "ובחורים"(ישעיה מ, ל) "ורווקים". וזה אסור מפני אימות הנערים שמא יהיה בינו וביניהם שייכות כשהן מביאות בניהן לבית המדרש.

ומזה הטעם לא תלמד אשה - מפני שאביהן באין.

ואין הלכה כרבי אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

רווק - פנוי בלא אשה:

לא ילמד סופרים - לא ירגיל עצמו להיות מן הסופרים, כלומר מלמד תינוקות מו. מפני אמותיהן של תינוקות שמצויות אצלו להביא את בניהן אל בית הספר:

אף מי שאין לו אשה - אע"פ שאינו פנוי אלא יש לו אשה ואינה שרוייה עמו מט לא ילמד סופרים. ואין הלכה כרבי אליעזר:

פירוש תוספות יום טוב

לא ילמד אדם כו' כתב הר"ב מפני אמותיהן דאילו תינוקות עצמן לא נחשדו ישראל על הזכור. כדלעיל. וכחכמים דלקמן. גמ':

רווק. תרגום של ובחורים כשול יכשלו (ישעיה ט') הוי רווקים. תוספות. וכ"כ הרמב"ם:

ולא תלמד אשה סופרים. לא תרגיל עצמה להיות ממלמדי תינוקות. רש"י. וטעמא מפרשינן בגמ'. מפני אביהם שבאים להביא את בניהם וכו':

רבי אליעזר אומר אף מי שאין לו אשה. פי' הר"ב שאינה שרויה עמו. גמ'. וכתב הר"ב דאין הלכה כר"א וכן כתב הרמב"ם בפירושו וזה מכריע פי' השני דהמגיד בסוף הא"ב. שדעת הרמב"ם לפסוק כת"ק. ול' הרמב"ם ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר. אלא היא בביתה. והוא מלמד במקומו. ע"כ. ונמצא דהאי שרויה אצלו לר"א. אצלו בבית הספר קאמר. וטעמא דת"ק משום דאע"פ שאינה עמו בבית הספר. מקרי פת בסלו על דרך שנתבאר במ"ז פ"ה דכתובות. נ"ל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(מו) (על הברטנורא) דאלו תנוקות עצמן לא נחשדו על הזכור. גמרא:

(מז) (על המשנה) רווק. תרגום של ובחורים כשול יכשלו. הוי רווקים. תוספ':

(מח) (על המשנה) אשה. מפני אביהם שבאים לחביא את בניהם. גמרא:

(מט) (על הברטנורא) אצלו בבית הספר. וטעמא דת"ק, דאע"פ שהיא בביתה מיקרי פת בסלו. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

לא ילמד אדם רווק סופרים:    פי' תלמידים רווק הוא אדם פנוי שלא נשא אשה מעולם ותרגום של ובחורים כשול יכשלו הוי רווקים תוס' ז"ל אבל רש"י והר"ן ז"ל פירשו סופרים מלמדי תינוקות ולא ילמד פי' לא ירגיל וכו' ולא תלמד אשה סופרים ג"כ פירשו בו רש"י והר"ן ז"ל לא תרגיל עצמה להיותה מן המלמדי תנוקות מפני אבותיהם של תינוקות שמביאים בניהם לבית הספר ע"כ. פי' אבל משום חשש ינוקי גופייהו מפרש בגמ' דליכא למיחש דלא נחשדו ישראל לא על הזכור ולא על הבהמה. ונלע"ד שהכריחם לרש"י והר"ן לפרש כן מדהוה ליה למיתני לא ילמד אדם רווק ולא תלמד אשה ר' אלעזר אומר אף מי שאין לו אשה לא ילמד. דנראה להם ז"ל דמה לי ללמד תורה או ללמד שוליא דנגרי ושאר מלאכות ולפי פירושם ז"ל גרסינן לא יִלְמַד בנקודת חירק תחת היו"ד ובשו"א תחת הלמ"ד ובפת"ח תחת המ"ם ונראה דס"ל ז"ל דבאקראי בעלמא לכ"ע מותר לרווק ולאשה ללמד. ומשמע דגרסינן ר' אלעזר בלי יו"ד. וכן הגיה הר"ר יהוסף ז"ל. ובירושלמי תני ר' אלעזר אומר אף מי שיש לו אשה ובנים ואינם עמו באותו מקום לא ילמד סופרים. פירש באותו מקום בבית הספר באותו מקום שהוא יושב ומלמד. וביד שם פכ"ב סימן י"ג וז"ל שם ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר אלא היא בביתה והוא מלמד במקומו ע"כ פסק כת"ק. ובטור יורה דעה סוף סימן רמ"ה. ובא"ה סימן כ"ב:

תפארת ישראל

יכין

לא ילמד אדם רווק:    פנוי שאין לו אשה:

סופרים:    ר"ל לא ילמוד עם תנוקת, דעי"ז מתרגל עם אמותיהן של הילדים. ואפילו לא יתיחד עמהן אסור [סי' כ"ב]:

ולא תלמד אשה סופרים:    משום יחוד עם אבות הילדים שבאין אצל בניהן:

ר' אליעזר אומר אף מי שאין לו אשה:    ר"ל שאין אשתו אצלו:

לא ילמד סופרים:    והכי קיי"ל. וי"א כת"ק [ב"ש שם]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים