משנה קידושין ד יא

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת קידושין · פרק ד · משנה יא | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו ואלו בניה, מביא ראיה על האשה ואינו צריך להביא ראיה על הבניםמ.

מתה ואלו בניה, צריך להביא ראיה על האשה ועל הבנים.

משנה מנוקדת

אִשָּׁה נָשָׂאתִי בִּמְדִינַת הַיָּם,

הֲרֵי הִיא זוֹ, וְאֵלּוּ בָּנֶיהָ,
מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה,
וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הַבָּנִים.
מֵתָה וְאֵלּוּ בָּנֶיהָ,
צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה וְעַל הַבָּנִים:

נוסח הרמב"ם

אשה נשאתי במדינת הים - הרי היא זו, ואלו בניה,

מביא ראיה - על האשה,
ואינו מביא ראיה - על הבנים.
מתה, ואלו בניה,
מביא ראיה - על האשה, ועל הבנים.

פירוש הרמב"ם

( ראו משנה י' )


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

ואין צריך להביא ראיה על הבנים. הקטנים הכרוכים אחריה כדאיתא בגמ':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(מ) (על המשנה) הבנים. הקטנים הכרוכים אחריה. גמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אשה נשאתי וכו':    ירושלמי תני הביא ראיה על הגדולים יביא ראיה על הקטנים להידה מילה א"ר יונה אני אומר שמא נתגרשה בנתים. ובגמ' אמר ר"ל לא שנו דסמכינן אכרוכים אלא לקדשי הגבול שאם כהן הוא אוכל בקדשי הגבול אבל ליוחסין לא פי' שאם יש בהן בנות אינם נישאות לכהנים עד שיביאו ראיה שהן בנותיה של זו ור' יוחנן אמר אפילו ליוחסין ואפילו לישרף ולישקל זה ע"ג זה פי' שריפה אב על בתו סקילה אם עם בנה אם היה להן חזקה שזה אביה או שזו אמו נסקל או נשרף. וכתב הר"ן ז"ל ולפי מה שכתבתי למעלה דאפילו לרבנן דאמרי כל משפחה בחזקת כשרות הן עומדות אפ"ה כהן צריך לבדוק משום חללות אתיא שפיר הך מתני' וגמ' דילה אבל לדברי האומרים דאפילו כהן אינו צריך לבדוק צ"ע למה צריך להביא ראיה על האשה ואפשר דנהי דס"ל לרבנן דכל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות ה"מ היכא דאיכא חזקת משפחה אבל היכא דליכא חזקת משפחה לא עכ"ל ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

ועל הבנים:    ר"ל בודק גם מאם ולמעלה וצריך נמי להביא ראיה שהבנים הללו הם מזאת האשה שבדקו יחוסה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים