משנה פרה ח ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת פרה · פרק ח · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

כל ולד הטומאות אינו מטמא כלים, אלא משקה.

נטמא משקה, טמאן.

הרי זה אומר, מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני.

משנה מנוקדת

כָּל וְלַד הַטֻּמְאוֹת אֵינוֹ מְטַמֵּא כֵלִים, אֶלָּא מַשְׁקֶה. נִטְמָא מַשְׁקֶה, טִמְּאָן. הֲרֵי זֶה אוֹמֵר, מְטַמְּאֶיךָ לֹא טִמְּאוּנִי וְאַתָּה טִמֵּאתָנִי.

נוסח הרמב"ם

כל ולד הטומאות אינו מטמא כלים אלא משקה נטמא משקה טימאן הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

פירוש הרמב"ם

כבר ביארנו זאת ההלכה תכלית הביאור בדברינו בפתיחת זה הסדר, ואם תהיה שומר למה שביארנו שם לא תצטרך לתוספת ביאור:

פירוש רבינו שמשון

כל ולד הטומאות:    כגון ראשון ושני:

אין מטמא כלים:    אלא אב הטומאה ומשקה שנטמא בראשון ושני מטמא כלי' כדאיתא בפ"ק דשבת (דף יד ב) גזירה משום משקה זב וזבה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל ולד הטומאה - כגון ראשון ושני, אין מטמא כלים. אלא אב הטומאה. ומשקה שנטמא בראשון ושני מטמא כלים, גזירה משום משקה זב וזבה, כגון רוקו וזובו ומימי רגליו שהן אב הטומאה:

פירוש תוספות יום טוב

[אלא משקה. אבל מטמא הוא משקה. ל' הר"ב במשנה דלקמן]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל ולד הטומאות וכו':    פ"ז דהלכות שאר אבות הטומאות סי' ב' ה' ושם כתב דאפילו משקים אינם מטמאין אא"כ נטמאו מחמת שרץ או שאר אבות מאבות הטומאות.

וק"ק לע"ד דלא ה"ל לתנא למיתני אלא אינו מטמא כלים אלא משקה ה"ז אומר וכו' נטמא משקה טמאן למה לי ושמא דגם מהאי יתורא דייק הרמב"ם ז"ל לומר דבעי' שיטמאו המשקים מאבות הטומאות וכן צריך לדקדק בבא דאין כלי חרש וכו' ולשון הר"ש ז"ל אין מטמא כלים אלא אב הטומאה ומשקה שנטמאו בראשון ושני וכו':

תפארת ישראל

יכין

כל ולד הטומאות אינו מטמא כלים:    ר"ל כל ולד הטומאה. בין שהוא אוכל שנגע באב הטומאה. שנעשה עי"ז ראשון. ובין שהוא אוכל שנגע בראשון לטומאה. שנעשה עי"ז שני. ולד זה או זה אמ"ט כלים:

אלא משקה:    אבל כל ולד הטומאה. אפילו הוא שני שאינו מטמא תו לשום מאכל לעשותו שלישי. אפ"ה מטמא משקה [כלקמן מ"ז וטהרות פ"י מ"ו]:

נטמא משקה:    מולד הטומאה. ואפי' משני לטומאה:

טימאן:    דמשקים טמאים מטמאים לכלי. מגזרת משקין של זב וזבה וחביריהן שהן באמת אהט"ו. אבל בנטמא הכלי ממשקין של זב וזבה. נעשית הכלי ראשון. אבל בנטמא הכלי משאר משקין שנטמאו נעשית הכלי שני לטומאה [כשבת יד"ב]:

הרי זה אומר:    הכלי להמשקי':

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים