משנה פרה ח רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) שנים שהיו שומרין את השוקת נטמא אחד מהן כשרין מפני שהן ברשותו של שני טהר ונטמא שני כשרין מפני שהן ברשותו של ראשון נטמאו שניהן כאחת פסולין עשה אחד מהן מלאכה כשרין מפני שהן ברשותו של שני עמד ועשה השני מלאכה כשרין מפני שהן ברשותו של ראשון עשו שניהן כאחת פסולין.

(ב) המקדש מי חטאת לא ינעול את הסנדל שאם נפלו משקין על הסנדל נטמא וטימאהו הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני נפלו משקין על בשרו טהור נפלו על כסותו נטמאת וטימאתו הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

(ג) השורף פרה ופרים והמשלח את השעיר מטמא בגדים פרה ופרים ושעיר המשתלח עצמן אינן מטמאין בגדים הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

(ד) האוכל מנבילת העוף הטהור והיא בבית הבליעה מטמא בגדים נבילה עצמה אינה מטמאה בגדים הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

(ה) כל ולד הטומאות אינו מטמא כלים אלא משקה נטמא משקה טימאן הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

(ו) אין כלי חרס מטמא חברו אלא משקה נטמא משקה טימאהו הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

(ז) כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה לטמא אחד ולפסול אחד חוץ מטבול יום הרי זה אומר מטמאיך לא טימאוני ואתה טימאתני.

(ח) כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים (בראשית א, י) דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר הים הגדול כמקוה לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה רבי יוסי אומר כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבים ולמצורעים ולקדש מהן מי חטאת.

(ט) המים המוכין פסולין אלו הן המוכין המלוחין והפושרין המים המכזבין פסולין ואלו הם המכזבין המכזבין אחד בשבוע המכזבין בפולמסיות ובשני ביצרון כשרין רבי יהודה פוסל.

(י) מי קרמיון ומי פיגה פסולין מפני שהן מי ביצים מי הירדן ומי הירמוך פסולין מפני שהן מי תערובות אלו הן מי תערובות אחד כשר ואחד פסול ונתערבו שניהן כשרין ונתערבו כשרין רבי יהודה פוסל.

(יא) באר אחאב ומערת פנייס כשרה המים שנשתנו שינויין מחמת עצמן כשרין אמת המים הבאה מרחוק כשרה ובלבד שישמרנה שלא יפסיקנה אדם רבי יהודה אומר הרי היא בחזקת מותרת באר שנפל לתוכה חרסית או אדמה ימתין לה עד שתיצל דברי רבי ישמעאל רבי עקיבה אומר אינו צריך להמתין.

הדף הראשי של משנה פרה ח