משנה פרה ב דפוסים

<< | משנה פרה ב דפוסים | >>

משנה אעריכה

רבי אליעזר אומר, פרת חטאת המעוברת, כשרה.

וחכמים פוסלין.

רבי אליעזר אומר, אינה נלקחת מן הנכרים.

וחכמים מכשירים.

ולא זו בלבד, אלא כל קרבנות הצבור והיחיד, באין מהארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ.

משנה בעריכה

פרה שקרניה וטלפיה שחורים, יגוד.

גלגל העין והשינים והלשון אינם פוסלים בפרה.

והננסת, כשרה.

היתה בה יבלת וחתכה, רבי יהודה פוסל.

רבי שמעון אומר, כל מקום שניטל ולא העלה מקומו שער אדום, פסולה.

משנה געריכה

יוצא דופן, ואתנן, ומחיר, פסולה.

רבי אליעזר מכשיר, שנאמר (דברים כג, יט) "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך", ואין זו באה לבית.

כל המומים הפוסלים במוקדשים, פוסלים בפרה.

רכב עליה, נשען עליה, נתלה בזנבה, עבר בה את הנהר, קיפל עליה את המוסרה, נתן טליתו עליה, פסולה.

אבל קשרה במוסרה, עשה לה סנדל בשביל שלא תחליק, פרס טליתו עליה מפני הזבובים, כשרה.

זה הכלל, כל שהוא לצורכה, כשרה.

לצורך אחר, פסולה.

משנה דעריכה

שכן עליה עוף, כשרה.

עלה עליה זכר, פסולה.

רבי יהודה אומר, אם העלהו, פסולה.

ואם מעצמו, כשרה.

משנה העריכה

היו בה שתי שערות שחורות או לבנות בתוך גומא אחת, פסולה.

רבי יהודה אומר, אפילו בתוך כוס אחד.

היו בתוך שני כוסות והן מוכיחות זו את זו, פסולה.

רבי עקיבא אומר, אפילו ארבע אפילו חמש והן מפוזרות, יתלוש.

רבי אליעזר אומר, אפילו חמשים.

רבי יהושע בן בתירא אומר, אפילו אחת בראשה ואחת בזנבה, פסולה.

היו בה שתי שערות, עיקרן משחיר וראשן מאדים, עיקרן מאדים וראשן משחיר, הכל הולך אחר הנראה, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, אחר העיקר.

<< | משנה פרה ב דפוסים | >>