עיקר תוי"ט על פרה ב

(א)

(א) (על הברטנורא) והר"א כתב, שר' אליעזר מודה שאם עלה עליה זכר שפסולה. שהמעוברת תובעת זכר היא, וצריכה היא. אבל עלה עליה שלא בשעת תביעה, צער הוא לה ומשא. וחכמים פוסלין מעוברת משום חשש דשלא לרצונה:

(ב) (על הברטנורא) ופסולה אפילו למאן דאמר קדשי בדק הבית היא. הר"ש:

(ב)

(ג) (על המשנה) יגוד. כשהשחרות אינו מגיע לזכרות [והיינו עצם התחוב בתוך הקרנים. וכן בתוך הטלפים, דזו היא כף הרגל. ויש בחוד של קרן כשתים ושלש אצבעות שאין זכרות מגיע שם. רש"י], דאי מגיע יעשנה בעל מום אם יחתוך שם, גמרא:

(ד) (על הברטנורא) שמאמר האל תמימה הודיענו שענינו שלימות האודם. הר"מ. ועיין בהר"ב משנה ה':

(ג)

(ה) (על המשנה) לבית. ורבנן, כיון דקדשי בדק הבית היא ולקיחתה מתרומת הלשכה באה לבית קרינן לה. כך נראה לי:

(ו) (על הברטנורא) אם כן תלמוד לומר עול, עול פוסל בין בשעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה, שאר עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה, כלומר שעבודה זו לצורך היא ולא באקראי כו'. גמרא:

(ד)

(ז) (על המשנה) פסולה. דניחא ליה והויא שעת עבודה. אי נמי, מה שהזכר משמש בה חשיב עבודה. תוס':

(ה)

(ח) (על המשנה) ארבע כו'. ולאו דוקא. ואלא מיהת הרבה מאוד לא סבירא ליה לר' עקיבא. ופליג ר"א ואמר אפילו חמשים:

(ט) (על המשנה) יתלוש. מפני מראית העין. כ"מ:

(י) (על המשנה) שתי כו'. והן בתוך גומא אחת. הר"א:

(יא) (על הברטנורא) דקדשי בדק הבית לא מיתסרי בגיזה אלא מדרבנן, ובפרה לא גזור משום דלא שכיחא. אי נמי, דהוי דבר שאין מתכוין. גמרא: