משנה פאה ד ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת פאה · פרק ד · משנה ד | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

פאה אין קוצרין אותה במגלותיב, ואין עוקרין אותה בקרדומות, כדי שלא יכו איש את רעהויג.

משנה מנוקדת

פֵּאָה, אֵין קוֹצְרִין אוֹתָהּ בְּמַגָּלוֹת, וְאֵין עוֹקְרִין אוֹתָהּ בְּקַרְדֻּמּוֹת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַכּוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ.

נוסח הרמב"ם

פאה -

אין קוצרין אותה במגלות,
ואין עוקרין אותה בקרדומות,
כדי שלא יכו איש את רעהו.

פירוש הרמב"ם

מגלות - הם חרמשים.

וקרדומות - הם ממיני הפטישים.

והדבר כולו מבואר:

פירוש רבינו שמשון

אבעיות. בירושלמי (שם) מפרש מלשון נבעו מצפוניו תרגום איתגליין מטמרוהי (עובדי' א) שהבעל הבית מתגלה ונראה לתוך שדהו כדי שיקחו העניים פאה  :

בשחר. מפרש בירושלמי (שם) מפני המניקות שבניהן ישנים בשחר ופנויות ללקט פאה:

בחצות. מפני התינוקות שדרכן לצאת בחצות והולכין ללקט פאה ובשחרית ומנחה ישנים:

ובמנחה. מפני הנמושות בריש אלו מציאות (דף כא:) אמרי' מאי נמושות סבי דאזלי אתיגרא מלשון מחזיק בפלך תרגום בתגרין (שמואל ב ג):

שלא יפחתו. משלש עתים הללו  :

של בית נמר. דכתיב את בית נמרה (במדבר לב):

על החבל. קושרין חבל בצד הקמה וקוצרין והולכין עד שיכלה החבל ומניחין פאה לכל החבל וחוזרין וקושרין ומניחין פאה והיינו מכל אומן ואומן כלומר מכל שורה ושורה ואמרי' בירושלמי (שם) שעל זה מזכירין אותן לשבח אבל מזכירין אותן לגנאי שלא היו נותנין אלא א' ממאה דהא תנן לא יפחות מששים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

במגלות. הם חרמשים. וקרדומות הם ממיני הפטישים. רמב"ם:

ואין עוקרין. בספר האגודה ואין חוטבין ועיין במשנה י':

[*כדי שלא יכו איש את רעהו. מרוב עם הבאים ללקוט ודוחקים זה את זה או שמא יתקוטטו. כך מצאתי בפירוש שאזכור פ"ו משנה ד']:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על המשנה) במגלות. הם חרמשים וקרדומות הם ממיני הפטישים. הר"מ:

(יג) (על המשנה) רעהו. מרוב עם הבאים ללקוט ודוחקים זא"ז או שמא יתקוטטו:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מגלות:    קוצרין בהן חטין ושעורין. קרדומות גדולות וקוצצין בהן שבולת שועל. הרא"ש ז"ל. וה"ר שלמה שירילי"ו ז"ל פי' בקרדומות כגון פאת בצלים ושומים שדרך לעקור אותן בקרדומות. שלא יכו איש את רעהו. מפני שדינם לבוז ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

פאה אין קוצרין אותה במגלות:    זענזען:

ואין עוקרין אותה בקרדומות:    האקקע:

כדי שלא יכו איש את רעהו:    בחטפם הפאה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים