משנה ערכין ט ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · פרק ט · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

כל שהוא לפנים מן החומה, הרי הוא כבתי ערי חומה, חוץ מן השדות. רבי מאיר אומר, אף השדות.

בית הבנוי בחומה -- רבי יהודה אומריב, אינו כבתי ערי חומה. רבי שמעון אומר, כותל החיצון היא חומתו.

משנה מנוקדת

כֹּל שֶׁהוּא לִפְנִים מִן הַחוֹמָה,

הֲרֵי הוּא כְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה,
חוּץ מִן הַשָּׂדוֹת;
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
אַף הַשָּׂדוֹת.
בַּיִת הַבָּנוּי בַּחוֹמָה,
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
אֵינוֹ כְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה;
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
כֹּתֶל הַחִיצוֹן הִיא חוֹמָתוֹ:

נוסח הרמב"ם

כל שהוא לפנים מן החומה -

הרי הוא כבתי ערי חומה - חוץ מן השדות.
רבי מאיר אומר: אף השדות.
בית הבנוי בחומה -
רבי יהודה אומר: אינו כבתי ערי חומה.
רבי שמעון אומר: כותל החיצון היא חומתו.

פירוש הרמב"ם

רבי יהודה מביא ראיה ממה שנאמר "ובחומה היא יושבת"(יהושע כ, טו), בחומה ולא בעיר החומה.

והלכה כרבי יהודה, ולא כרבי מאיר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל שהוא לפנים מן החומה - כגון בתי הבדים שעושין בהן שמן ובתי מרחצאות ומגדלים ובורות שיחין ומערות. דכתיב אשר בעיר, לרבות כל שבתוך העיר. יכול שאני מרבה את השדות, תלמוד לומר הבית, פרט לשדות שאינן דומיס כלל לבית:

רמ"א אף השדות - לאו שדות ממש קאמר ר"מ, דהא בית כתיב, ושדות לא דמו לבית. אלא קרקע של סלעים ומצולה שאינן ראויין לזריעה ועשויין לבנין הבית. מקום סלעים, ליטול משם אבנים לבנין. ומצולה, ליטול משם חול לבנין. ואין הלכה כר"מ:

אינו כבתי ערי חומה - להיות נחלט בסוף שנה:

יכותל החיצון הוא חומתו - ונידון כבתי ערי חומה. והלכה כר' יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

כל שהוא לפנים מן החומה. פי' הר"ב כגון בתי בדים כו' עמ"ש ספ"ג דמעשרות:

רבי יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה רש"א כותל כו' גמ'. אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת (יהושע ב') [ר"מ סבר כפשטיה דקרא]. פירש"י כפשטיה דקרא דחזינן דביתה בתוך החומה וקאמר בחומה היא יושבת כלומר בעיר חומה היא יושבת ע"כ. ור"י סבר בחומה היא יושבת. ולא בעיר חומה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על המשנה) רי"א כו'. גמרא אמר ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו. כו':

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל שהוא לפנים מן החומה וכו':    ירושלמי רפ"ק דמגלה ובתשובות הרשב"א ז"ל סימן תשצ"ג וביד שם פי"ב סימן י"א י"ב:

בית הבנוי בחומה:    ר' יהודה אומר וכו' גמ' א"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת ר"ש סבר כפשטיה דקרא דחזינן דביתה בתוך החומה וקאמר ובחומה היא יושבת כלומר בעיר חומה היא יושבת ור' יהודה סבר בחומה היא יושבת ולא בעיר חומה. ושנויה היא בת"כ פרשה ד' דפ' בהר סיני:

תפארת ישראל

יכין

כל שהוא לפנים מן החומה:    לרבות בתי בדים שמעצרין שם השמן, ומרחצאות ומגדלים ובורות שיחין ומערות שאינן ראויין לזריעה:

הרי הוא כבתי ערי חומה:    ונחלט בסוף שנה:

רבי מאיר אומר אף השדות:    לאו שדות ממש, דהא בית כתיב, רק קרקע של סלעין, שטטלין משם אבנים לבניין:

רבי יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה:    ודינו כשדה במשנה א':

רבי שמעון אומר כותל החיצון היא חומתו:    ודינו כבתי ערי חומה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים