משנה ערכין ז ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · פרק ז · משנה ב | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

אחד הבעלים, ואחד כל האדם. מה בין הבעלים לבין כל האדם? אלא שהבעלים נותנים חומש, וכל אדם אינו נותן חומש.

משנה מנוקדת

אֶחָד הַבְּעָלִים, וְאֶחָד כָּל הָאָדָם.

מַה בֵּין הַבְּעָלִים לְבֵין כָּל הָאָדָם?
אֶלָּא שֶׁהַבְּעָלִים נוֹתְנִים חֹמֶשׁ,
וְכָל אָדָם אֵינוֹ נוֹתֵן חֹמֶשׁ:

נוסח הרמב"ם

אחד הבעלים - ואחד כל האדם.

מה בין הבעלים לכל אדם? -
אלא שהבעלים - נותנין חומש,
וכל אדם - אין נותנין חומש.

פירוש הרמב"ם

אמרה תורה "ואם גאל יגאל את השדה"(ויקרא כז, יט), לפיכך אם נשארו דרך משל עד היובל שמונה שנים ורצה לפדות אותה לעצמו, נותן עשר סלעים ועשר פונדיונות לכל חומר שעורים, ועל הדרך הזה מקישים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ואחד כל האדם - פודה בית כור בחמשים שקל, בין שהוא שוה אלף שקלים בין שאינו שוה אלא חמשה שקלים:

שהבעלים נותנים חומש - כדכתיב (שם) ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו וגו':

פירוש תוספות יום טוב

מה בין כו' אלא וכו'. עמ"ש בסוף פ"ק דב"ק.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אחד הבעלים וכו':    נראה דרבותא אשמועי' דאע"ג דבעלים מוסיפין חומש אין מקילין עליהם ליתן דבר שנה בשנה אלא גם הם נותנין את הכל כאחת אבל לכאורה משמע דלרבותא דאחד כל האדם נקטיה וצ"ע אם גם החומש צריכין בעלים ליתן אותו הכל ביחד עם החמשים שקל כסף:

תפארת ישראל

יכין

אחד הבעלים ואחד כל האדם:    נותן נ' סלע בזרע חומר, בין ששוה השדה אלף שקל או רק ה' שקלים:

אלא שהבעלים נותנים חומש:    מוסיף חומש מלבר על הדמים שנותן, דאם הדמים ד' זוז נותן ה':

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים