משנה מקואות ט

מקואות פרק ט', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת מקואות · פרק תשיעי ("אלו חוצצין") · >>

פרקי מסכת מקואות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה אעריכה

אלו חוצצין באדם: חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות.

רבי יהודה אומר, של צמר ושל שער אינם חוצצין, מפני שהמים באין בהם.

משנה בעריכה

קלקי הלב והזקן, ובית הסתרים באשה, לפלוף שחוץ לעין, וגלד שחוץ למכה, והרטיה שעליה, ושרף היבש, וגלדי צואה שעל בשרו, ובצק שתחת הצפורן, והמלמולין, וטיט היון, וטיט היוצרים, וגץ יוני.

איזהו טיט היון, זה טיט הבורות, שנאמר (תהלים מ) "ויעלני מבור שאון מטיט היון".

טיט היוצרין, כמשמעו.

רבי יוסי מטהר בשל יוצרין ומטמא בשל מרקה.

וגץ יוני, אלו יתדות הדרכים, שאין טובלין בהן ולא מטבילין אותן.

ושאר כל הטיט, מטבילין בו כשהוא לח.

ולא יטבול באבק שעל רגליו.

לא יטבול את הקומקמוס בפחמין, אלא אם כן שפשף.

משנה געריכה

אלו שאין חוצצין: קלקי הראש, ובית השחי, ובית הסתרים באיש.

רבי אליעזר אומר, אחד האיש ואחד האשה, כל המקפיד עליו, חוצץ.

ושאין מקפיד עליו, אין חוצץ.

משנה דעריכה

לפלוף שבעין, וגלד שעל המכה, ושרף הלח, ולכלוכי צואה שעל בשרו, וצואה שתחת הצפורן, וצפורן המדולדלת.

כשות של קטן, לא טמא ולא מטמא.

קרום שעל המכה, טמא ומטמא.

משנה העריכה

אלו חוצצין בכלים: הזפת, והמור, בכלי זכוכית בין מבפנים בין מבחוץ.

על השלחן ועל הטבלה ועל הדרגש, על הנקיים, חוצצין.

על הבלוסין, אינן חוצצין.

על מטות בעל הבית, חוצץ.

ועל של עני, אינו חוצץ.

על אכוף של בעל הבית, חוצץ.

ועל של זקקין, אינו חוצץ.

[ ועל המרדעת, חוצץ ].

רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד כאיסר האיטלקי.

משנה ועריכה

על הבגדים, מצד אחד, אינו חוצץ.

משני צדדין, חוצץ.

רבי יהודה אומר משום רבי ישמעאל, אף מצד אחד.

רבי יוסי אומר, של בנאים, מצד אחד.

ושל בור, משני צדדין.

משנה זעריכה

מטפחת של זפתין ושל יוצרין ושל מפסלי אילנות, אין חוצצין.

רבי יהודה אומר, אף של קייצין, כיוצא בהן.

זה הכלל, כל המקפיד עליו, חוצץ.

ושאינו מקפיד עליו, אינו חוצץ.

משנה מקואות ט ניקוד

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות רבי יהודה אומר של צמר ושל שיער אינן חוצצין מפני שהמים באין בהן.

(ב) קלקי הלב והזקן ובית הסתרים באישה לפלוף שחוץ לעין וגלד שחוץ למכה והרטייה שעליה ושרף היבש וגלדי צואה שעל בשרו ובצק שתחת הציפורן והמלמולין וטיט היוון וטיט היוצרין וגץ יווני איזה הוא טיט היוון זה טיט הבורות שנאמר ויעלני מבור שאון מטיט היוון (תהלים מ ג) טיט היוצרין כמשמעו רבי יוסי מטהר בשל יוצרין ומטמא בשל מריקה גץ יווני אלו יתדות הדרכים שאין טובלין בהן ולא מטבילין ושאר כל הטיט מטבילין בו כשהוא לח לא יטבול בעפר שעל רגליו לא יטביל את הקומקמוס בפחמין אלא אם כן שיפשף.

(ג) אלו שאינן חוצצין קלקי הראש ובית השחי ובית הסתרים באיש רבי אלעזר אומר אחד איש ואחד אישה כל המקפיד עליו חוצץ וכל שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ.

(ד) לפלוף שבעין וגלד שעל המכה ושרף הלח ולכלוכי צואה שעל בשרו וצואה שתחת הציפורן וציפורן המדולדלת כשות של קטן לא מטמא ולא מיטמא וקרום שעל המכה טמא ומטמא.

(ה) ואלו חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי זכוכית בין מבפנים בין מבחוץ על השולחן ועל הטבלה ועל הדרגש על הנקיים חוצצין ועל הבלוסין אינן חוצצין על מיטות בעל הבית חוצץ ועל של עני אינו חוצץ על איכוף של בעל הבית חוצץ ועל של זקקין אינו חוצץ על המרדעת חוצץ רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקי.

(ו) על הבגדים מצד אחד אינו חוצץ משני צדדין חוצץ רבי יהודה אומר משום רבי ישמעאל מצד אחד רבי יוסי אומר של בנאים מצד אחד ושל בור משני צדדין.

(ז) מטפחות של זפתין ושל יוצרין ושל מפסלי אילנות אינן חוצצין רבי יהודה אומר אף של קייצין כיוצא בהן זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ וכל שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ.

פירושיםעריכה