משנה מעשר שני ד ט

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת מעשר שני · פרק ד · משנה ט | >>

כל המעות הנמצאים, הרי אלו חולין, אפלו דינר זהב עם הכסף ועם המעות.

מצא בתוכן חרס וכתוב עליו מעשר, הרי זה מעשרכ.

משנה מנוקדת

כָּל הַמָּעוֹת הַנִּמְצָאִים, הֲרֵי אֵלּוּ חֻלִּין,

אֲפִלּוּ דִּינָר זָהָב עִם הַכֶּסֶף וְעִם הַמָּעוֹת.
מָצָא בְּתוֹכָן חֶרֶס וְכָתוּב עָלָיו מַעֲשֵׂר, הֲרֵי זֶה מַעֲשֵׂר:

נוסח הרמב"ם

כל המעות הנמצאין בירושלים -

הרי אלו - חולין,
אפילו דינרי זהב, עם הכסף, ועם המעות.
מצא בתוכן חרס,
וכתוב עליו "מעשר" -
הרי זה מעשר.

פירוש הרמב"ם

אפילו דינר זהב עם הכסף ועם המעות - ולא נחוש ונאמר שמא אלו המעות חזר וחללן על הכסף הזה, או על הזהב, כמו שקדם מאמרם שהוא חוזר ומחללן על הכסף.

ואם מצא חרס וכתוב עליו מעשר, הכל מעשר - ולא נאמר שמא הם חולין, וזה החרס הוא מכלי שהיה בו מעשר נתון בתוכו, וכתבו עליו מעשר:

פירוש רבינו שמשון

אפי' דינרי זהב עם הכסף. מפרש בירושל' (הל' ו) שלא תאמר הואיל ואין דרך בני אדם להיות עושין כן לפום כן צריך מימר:

מצא בתוכן חרס. עם המעות:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל המעות הנמצאים - בכל מקום בין ברגל בין בשאר ימות השנה. ובירושלים בשאר ימות השנה חוץ מימות הרגל:

הרי אלו חולין - ואין חוששין להם שמא מעות של מעשר שני הם:

אפילו דינר זהב עם הכסף ועם המעות - שאין דרך לערבן יחד, ואיכא למימר הללו מעות של מעשר שני שרגילין לחלל המעשר על דינרי זהב והנשאר שאינו מגיע לדינר זהב מחללו על הכסף והמותר על מעות של נחשת ומערבין אותן יחד, אפילו הכי לא חיישינן יט:

מצא בתוכן - בתוך הכיס או הצרור שהמעות נתונים בתוכו:

פירוש תוספות יום טוב

[*המעות הנמצאים וכו'. ועיין במ"ב פ"ז דשקלים]:

[*הרי אלו חולין אפילו דינר זהב וכו'. כתב הר"ב אע"פ שאין דרך וכו'. ומסיים בפירוש שהזכרתי שאילו היה מעשר היה נותן בהם סימן]:

וכתוב עליו מעשר הרי זה מעשר. ולא נאמר שמא הם חולין וזה החרס הוא מכלי שהיה בו מעשר נתון בתוכו וכתבו עליו מעשר. הרמב"ם ועיין במשנה יא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יט) (על הברטנורא) שאילו היה מעשר היה נותן בהם סימן. תוי"ט בשם הפירוש:

(כ) (על המשנה) הרי זה מעשר. ולא נאמר שמא הם חולין וזה החרס הוא מכלי שהיה בו מעשר נתון בתוכו וכתבו עליו מעשר. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל המעות הנמצאות וכו':    ובקצת נוסחאות הנמצאות בירושלם:

תפארת ישראל

יכין

כל המעות הנמצאים:    בכל מקום. ובירושלים כל השנה חוץ מברגל:

הרי אלו חולין:    ואין חוששים שמא מע"ש הן:

אפילו דינר זהב עם הכסף ועם המעות:    דאין דרך לערבם ומסתבר דמע"ש הן ולהכי כרכם יחד דחללם לדינרי זהב ומה שלא הגיע לדינר זהב חילל על כסף והנשאר היו פרוטות אפ"ה שרי:

מצא בתוכן:    תוך המעות:

הרי זה מעשר:    ול"א שחרס זה הוא מכלי שהיה בו מעשר ונשבר ונתן חרסו לכיסו לשום כוונה:

בועז

פירושים נוספים