משנה מעשרות ג ח

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת מעשרות · פרק ג · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

תאנה שהיא עומדת בחצר, אוכל אחת אחת ופטור.

ואם צירף, חייב.

רבי שמעון אומר, אחת בימינו ואחת בשמאלו ואחת בפיו.

עלה לראשה, ממלא חיקו ואוכל.

משנה מנוקדת

תְּאֵנָה שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת בֶּחָצֵר,

אוֹכֵל אַחַת אַחַת וּפָטוּר.
וְאִם צֵרַף, חַיָּב.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
אַחַת בִּימִינוֹ וְאַחַת בִּשְׂמֹאלוֹ וְאַחַת בְּפִיו.
עָלָה לְרֹאשָׁהּ, מְמַלֵּא חֵיקוֹ וְאוֹכֵל:

נוסח הרמב"ם

תאנה שהיא עומדת בחצר -

אוכל אחת, אחת - ופטור.
ואם צירף - חייב.
רבי שמעון אומר:
אחת - בימינו,
ואחת - בשמאלו,
ואחת - בפיו.
עלה לראשה -
ממלא את חיקו - ואוכל.

פירוש הרמב"ם

רבי שמעון אומר, שאם היתה תאנה אחת בפיו, ואחת בימינו, ואחת בשמאלו, שאינו צירוף.

ואין הלכה כרבי שמעון.

וזה כשהוא עומד בארץ, אבל אם עלה לראש התאנה, מותר לו למלאות חיקו ולאכול מהם:

פירוש רבינו שמשון

תאנה. האילן קרי תאנה:

עומדת בחצר החייבת:

ר"ש אומר אחת בימינו. בכי האי גוונא שרי רבי שמעון:

בירושלמי (הל' ד) רבי אליעזר ברבי שמעון שלשה בימינו ושלשה בשמאלו [ושלשה בפיו] רבי אליעזר ב"ר שמעון על ידי שהיה אכלן הוה מעשר בגרמיה:

עלה לראשה. של תאנה ממלא את חיקו ואוכל שם ובלבד שלא יוריד למטה בחצר:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

תאנה שהיא עומדת בחצר - אילן של תאנה שהוא עומד בחצר, וחצר קובעת למעשר:

ואם צירף - שתים חייב:

רבי שמעון אומר אחת בימינו - אפי' שלש כהאי גוונא לא הוי צירוף ושרי. ואין הלכה כרבי שמעון:

עלה לראשה - לראש התאנה:

ממלא חיקו ואוכל - שם. ובלבד שלא יוריד לחצר:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

תאנה שהיא עומדת בחצר וכו':    פי' בחצר החייבת כדלעיל:

אוכל אחת אחת:    אבל שתים לא דהוי גרן וראיית פני חצר בבת אחת ובהא מודה ר' טרפון:

ממלא חיקו:    שולי בגדיו:

ואוכל:    שם שאין אויר החצר קובע למעשר ומיירי שאין גובה כותלי החצר עולה עד כנגד נופה של תאנה הר"ש שירילי"ו ז"ל. אכן בלשון הרמב"ם ז"ל אין שם רק שאין אויר החצר קובע למעשר ע"כ. ובירוש' תניא ר"א בר"ש אומר שלש בימינו ושלש בשמאלו ושלש בפיו ר"א בר"ש ע"י שהיה אכלן הוי משער בגרמי'. וכתב ה"ר יהוסף ז"ל נראה לי דר' שמעון חולק על כל מקום שיש דין זה של אוכל אחת אחת ופטור ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

תאנה:    אילן תאנה:

שהיא עומדת בחצר:    הקובעת:

אוכל אחת אחת ופטור ואם צירף:    ב' כאחת:

ואחת בפיו:    רצה לומר אפי' כה"ג אינו צירוף:

עלה לראשה:    של אילן:

ממלא חיקו ואוכל:    שם:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים