משנה טהרות ח ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק ח · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

המניח את ביתו פתוח ומצאו פתוח, נעול ומצאו נעול, פתוח ומצאו נעול, טהור.

נעול ומצאו פתוח, רבי מאיר מטמא, וחכמים מטהריןז, שהיו גנבים ונמלכו והלכו להן.

נוסח הרמב"ם

המניח את ביתו פתוח ומצאו פתוח נעול ומצאו נעול פתוח ומצאו נעול טהור נעול ומצאו פתוח רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרין שהיו הגנבים נמלכו והלכו להן.

פירוש הרמב"ם

זה מבואר והלכה כחכמים:

פירוש רבינו שמשון

שהיו גנבים. שפתחו הדלת ולא נכנסו לבית אלא נמלכו והלכו להם:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מפני שהיו גנבים - כלומר, כיון דהניחו נעול ומצאו פתוח, ודאי גנבים היו שם ופתחוהו, והאי דלא מטמאינן ליה, דאימור נמלכו והלכו להן ולא נגעו בכל מה שבבית. והלכה כחכמים:

פירוש תוספות יום טוב

וחכמים מטהרין. כשלא נגנב ממנו כלום. הרמב"ם שם (הלכה ט"ו):

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על המשנה) מטהרים. כשלא נגנב ממנו כלום. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

המניח את ביתו פתוח:    דכשהניחו פתוח. ירא גנב מלכנוס ולהתעכב ולמשמש. דיחשוב מדהוא פתוח. ודאי יש שם שומר בסתר. או שעי"ז ימהר הב"ב לחזור ויבוא עליו פתאום. וכ"ש בהניחו נעול ומצאו נעול. מהיכא תיתי נחזיק שהיה פתוח ביני ביני. והא דמי טפי להניחו ישן ומצאו ישן [לעיל פ"ז מ"ב]. ולא דמי לדלעיל [פ"ז מ"ה] דכל שאין משגיח חיישינן שמא נכנסו טמאים. התם מדיש שומר מעיזי טפי לכנוס ולמשמש לפניו. מדגם הוא ע"ה:

נעול ומצאו פתוח:    ודוודאי פתחו אדם. חיישינן שמא נכנס ומשמש. ואע"ג שרואה שלא נגנב כלום. אפ"ה חיישינן שמא אחר שנטלו נמלכו והחזירו וברחו:

וחכמים מטהרין:    דמדלא נגנב כלום לא מחזקינן רק שפתחו כדי לכנוס. וקודם שנכנסו נמלכו וברחו. משא"כ לעיל [פ"ז מ"ו] מטמאי חכמים דהתם שאני. מדוודאי נכנסו:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים