משנה טהרות א ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק א · משנה ו | >>

כביצה אוכל שני וכביצה אוכל שלישי שבללן זה בזה, שני.

חלקן, זה שלישי וזה שלישי.

נפל זה לעצמו וזה לעצמו על ככר של תרומה, לא פסלוהו.

נפלו שניהן כאחת, עשאוהו שלישי.

כביצה אוכל ראשון וכביצה אוכל שלישי שבללן זה בזה, ראשון.

חלקן, זה שני וזה שני, שאף השלישי שנגע בראשון נעשה שני.

כשתי ביצים אוכל ראשון כשתי ביצים אוכל שני שבללן זה בזה, ראשון.

חלקן, זה ראשון וזה ראשון.

לשלשה או לארבעה, הרי אלו שני.

כשתי ביצים אוכל שני וכשתי ביצים אוכל שלישי שבללן זה בזה, שני.

חלקן, זה שני וזה שני.

לשלשה או לארבעה, הרי אלו שלישי.

נוסח הרמב"ם

כביצה אוכל שני, וכביצה אוכל שלישי,
שבללן - זה וזה שני.
חלקן - זה שלישי, וזה שלישי.
נפל זה לעצמו וזה לעצמו, על כיכר של תרומה - לא פסלוהו.
נפלו שניהן כאחת - עשאוהו שלישי.
כביצה אוכל ראשון, וכביצה אוכל שלישי,
שבללן - זה וזה ראשון.
חלקן - זה שני, וזה שני,
שאף זה שלישי שנגע בראשון - נעשה שני.


כשתי ביצים אוכל ראשון, וכשתי ביצים אוכל שני,
שבללן - זה וזה ראשון.
חלקן - זה ראשון, וזה ראשון.
לשלשה, ולארבעה - הרי אלו שני.


כשתי ביצים אוכל שני, וכשתי ביצים אוכל שלישי,
שבללן - זה וזה שני.
חלקן - זה שני, וזה שני.
לשלשה, ולארבעה - הרי אלו שלישי.

פירוש הרמב"ם

אם חלק המעורב לשני חצאים, נהיה כל חצי מהן ראשון כמו שביארנו בהלכה הקודמת.

אמנם אם חלק זה המעורב על שלושה חלקים, ובכל חלק מהן אין בו כביצה מאוכל ראשון, הנה שב זה השיעור המקובץ מאוכל ראשון ושני ואין באחד מהן כביצה הנה יטמא כקל שבשניהם [כמו שקדם, ולפיכך אמר הרי אלו שני.

וכן אם חלקן לארבעה חלקים שיהא כל חלק כביצה מעורב מראשון ושני.]

תחילת משנה בנוסח הרמבם

[זה ברור כפי הציור שקדם, ועל פי הציורים הללו עצמן תדון. כגון שנתערבו עשר ביצים אוכל שני ועשר ביצים אוכל ראשון, ואחר עירובן חלקן לחלקים שווים, הרי אותם חלקים אם היו עשרה או פחות הרי כל חלק מהם ראשון, ואם חלקם יותר על עשרה חלקים הרי כל חלק מהם שני. כללו של דבר,שאם נתערבו החמור והקל הסמוך לו בדרגה בחלקים שווים או בלתי שווים, ולקח מן התערובת חלק שמראה החשבון שיש באותו החלק כביצה מן החמור, הרי זה מטמא כמו שמטמא החמור שבשניהם, ואם לא היה באותו החלק כביצה מן החמור הרי זה מטמא כקל שבשניהם.]

ואמנם תקבל תנאי באמרי במאמר אשר ילוה אליו במדרגה להשמר מאוכל ראשון שנתערב באוכל שלישי, אשר אם לוקח מן המקובץ מהם חלק יהיה בו פחות מכביצה אוכל ראשון, הנה זה החלק יטמא כמו שיטמא השני, לעיקר אשר קדם שהראשון בעת מה שנגע בשלישי ישיבהו שני. והוא אמרו במה שקדם בזה הפרק, שאף זה שלישי שנגע בראשון נעשה שני:

פירוש רבינו שמשון

כל הני בבות פשוטות הן וכ״מ שאני יכול לתלות שיש כביצה מן החמור בזה ובזה אזלינן בתר חמור ואם לאו אזלינן בתר הקל:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

(כל הנך בבות פשוטות הן.) וכל מקום שאני יכול לתלות ששיש כביצה מן החמור בזה ובזה, אזלינן בתר חמור - ואם לאו, אזלינן בתר הקל:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

על ככר:    כך צריך להיות:

לשלשה או לארבעה:    אז לא נשאר כביצה ראשון במקום אחד. וגם פה מ"מ כביצה אוכל שני וכביצה אוכלה שלישי שבללן. זה וזה שני. חלקן וכו':

כביצה אוכל ראשון וכביצה אוכל שלישי שבללן זה וזה ראשון:    :

חלקן וכו'::    כשני ביצים אוכל ראשון כשני ביצים אוכל שני שבללן זה וזה ראשון:

חלקן וכו'::    כשני ביצים אוכל שני וכשני ביצים אוכל שלישי שבללן. זה וזה שני. חלקן וכו':

תפארת ישראל

יכין

שני:    דמדבללן יפה. הרי מסתבר שיש כביצה מהחמור בזה ובזה:

בועז

פירושים נוספים