משנה זבחים ג ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק ג · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול, ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר -- כשר.

רבי אליעזר פוסל.

לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, פחות מכזית, כשר.

לאכול כחצי זית יג ולהקטיר כחצי זית -- כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין.

משנה מנוקדת

הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח,

לֶאֱכֹל דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לֶאֱכֹל,
וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר,
כָּשֵׁר;
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל.
לֶאֱכֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכֹל
וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר
פָּחוֹת מִכַּזַּיִת,
כָּשֵׁר.
לֶאֱכֹל כַּחֲצִי זַיִת וּלְהַקְטִיר כַּחֲצִי זַיִת,
כָּשֵׁר;
שֶׁאֵין אֲכִילָה וְהַקְטָרָה מִצְטָרְפִין:

נוסח הרמב"ם

השוחט את הזבח לאכל דבר שאין דרכו לאכל ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר כשר רבי אליעזר פוסל לאכל דבר שדרכו לאכל ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית כשר לאכל כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין.

פירוש הרמב"ם

השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו כו': כל זה מבואר ואין הלכה כרבי אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לאכול דבר שאין דרכו לאכול - חוץ לזמנו או חוץ למקומו:

ור' אליעזר פוסל - ואין הלכה כר' אליעזר:

פירוש תוספות יום טוב

ר"א פוסל. טעמו פירש הר"ב ריש פ"ג דמנחות:

לאכול כחצי זית כו'. צ"ע דהא תנינא לה חדא זימנא בס"פ דלעיל. והתם בגמרא בעי רבא חישב לאכול כזית ביתר מכדי אכילת פרס מהו. לאכילת גבוה מדמינן לה. או לאכילת הדיוט מדמינן לה. אמר אביי ת"ש לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר כו' טעמא דלאכול ולהקטיר הא לאכול ולאכול דומיא דלהקטיר מצטרף. והא הקטרה ביותר מכדי אכילת פרס הוא. דילמא בהיסק גדול. והשתא איכא למימר דלהכי הדר תני ליה הכא לאשמועינן הא. דלא תימא דוקא בהיסק גדול. אלא כל הקטרה ודכותה לאכול ולאכול מצטרף. ומסתייען מדהרמב"ם בספי"ד מהלכות פסולי מוקדשין פסק כדפשיט אביי ולא חש לדחייה והכ"מ כתב דמשמע ליה דדחייה בעלמא היא ואפשר שלא היה בגירסתו דחייה כלל ע"כ. ולדידי ממשנה יתירה דייק לה בגמרא אע"ג דלא פשטא הכי. סמך בעל הגמרא דממילא תפשוט כדמשכחת לה למשנה יתירה. ועיין מ"ש במ"ו פ"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על המשנה) כחצי זית. צריך עיון, דהא תנינא לה חדא זימנא בסוף פרק דלעיל. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

השוחט את הזבח וכו':    פ' קבלה דף כ"ח וסוף אותו פרק:

ר"א פוסל:    עיין במ"ש בס"פ דלעיל. ובר"פ הקומץ רבה הביאו ר"ע ז"ל:

לאכול כחצי זית וכו':    עיין במה שכתבתי בשם רש"י ז"ל ר"פ הקומץ רבה. וביד פי"ד דהלכות פסולי סי' י"ח:

תפארת ישראל

יכין

השוחט את הזבח:    במחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו, וה"ה בקיבל או הלך או זרק במחשבה זו רק עבודה קמייתא נקט:

לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית:    ר"ל שחישב בשעת שחיטה על אכילה או הקטרה שכל א' פחות מכזית:

שאין אכילה והקטרה מצטרפין:    אף דכבר תנא ליה לעיל (ספ"ב) אפ"ה הדר תני לה, לאשמעינן דדוקא בכה"ג אין מצטרף, הא לאכול כחצי זית, ולחזור לאכול כחצי זית, אחר שיעור שיהוי אכילת פרס, אף דבכה"ג הוה דומיא דלאכול ולהקטיר, אפ"ה מצטרף:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים