משנה הוריות ג ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת הוריות · פרק ג · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו, הרי אלו כהדיוט.

רבי שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו, חייביןג.

ומשנתמנו, פטורין.

ואיזהו הנשיא, זה המלך, שנאמר (ויקרא ד), ועשה אחת מכל מצות ה' אלהיו, [ נשיא ] שאין על גביו אלא ה' אלהיו.

נוסח הרמב"ם

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו הרי אלו כהדיוט רבי שמעון אומר אם נודע להן עד שלא נתמנו הרי אלו חייבין ומשנתמנו פטורין ואיזה הוא הנשיא זה המלך שנאמר ועשה אחת מכל מצוות ה' אלוהיו (ויקרא ד כב) ולהלן הוא אומר למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו (דברים יז יט) מה אלוהיו האמור כאן נשיא שאין על גביו אלא ה' אלוהיו אף אלוהיו האמור כאן נשיא שאין על גביו אלא ה' אלוהיו.

פירוש הרמב"ם

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו וכו': אמר הכתוב אשר נשיא יחטא [שחטא] והוא נשיא ואמר אם הכהן המשיח יחטא שחטא והוא משיח ונשאר עלינו לבאר קרבן נשיא ואע"פ שהוא מתבאר ממה שקדם אבל אוסיף ביאור עד שלא ישאר בו ספק וזה כי הנשיא כשעשה בהוראת ב"ד עם הציבור הוא מתכפר לו עם הציבור אבל אם שגג בעצמו באחת המצות שההדיוט חייב על שגגתו חטאת כשבה או שעירה הוא חייב שעיר חטאת ובזה בלבד הוא מופרש משאר העם והוא אינו צריך הוראה לעצמו כגון כהן משיח אלא על שגגת מעשה בלבד יתחייב שעיר כשהוא עושה בשגגה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרי אלו כהדיוט - שנאמר בנשיא (שם) אשר נשיא יחטא, שחטא כשהוא נשיא. וכן בכהן המשיח נאמר (שם) ואם הכהן המשיח יחטא, שחטא כשהוא משיח:

פירוש תוספות יום טוב

עד שלא נתמנו חייבין. כהדיוט ומשנתמנו פטורין ומשמע דלגמרו פטרינהו. וז"ל רש"י דרבי שמעון חטאת וידיעה בעי. וה"ה דפליג ר"ש ברישא דקתני נשיא שחטא ואח"כ עבר מגדולתו מביא שעיר. דר"ש קאמר נמי דאם נודע לו משעבר דאין מביא שעיר דחטאת וידיעה בעי כשהוא נשיא. ע"כ:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על המשנה) חייבין. כהדיוט. ומשנתמנו פטורין. ומשמע דלגמרי פטרינהו. וזה לשון רש"י, דרבי שמעון חטאת וידיעה בעי. והוא הדין דפליג ר"ש ברישא כו' דאם נודע לו משעבר דאין מביא שעיר, דחטאת וידיעה בעי כשהוא נשיא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

חטאו עד שלא:    נתמנו ואח"כ נתמנו הרי אלו כהדיוט דרבנן בתר חטא אזלי:

ר"ש אומר:    אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין דר"ש חטא וידיעה בעי פירוש דאילו בתר ידיעה גרידא אזיל א"כ אמאי פטורין לגמרי לייתי קרבן כי השתא משוח פר ונשיא שעיר וה"ה דר"ש פליג ברישא דקתני נשיא שחטא ואח"כ עבר מגדולתו מביא שעיר דר"ש קאמר נמי דאם נודע לו משעבר דאין מביא שעיר דחטא וידיעה בעי כשהוא נשיא רש"י ז"ל. ואיתה בכתובות פ' נערה דף מ"ה. ובת"כ פ' ויקרא ספ"א ופ' ששי בדבורא דחטאות:

ואיזהו הנשיא זה המלך:    פרט לנשיא שבט אחד דכתיב הכא מכל מצות ה' אלהיו וכתיב התם גבי מלך ליראה את ה' אלהיו מה להלן שאין על גביו אלא ה' אלהיו דבמלך משחעי קרא דכתיב שום תשים עליך מלך אף נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו:

תפארת ישראל

יכין

הרי אלו כהדיוט:    דבנשיא כתיב, אשר נשיא יחטא, דמשמע שחטא כשהוא נשיא. וכמו כן בכה"ג כתיב, אם כהן המשיח יחטא:

רבי שמעון אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין:    כהדיוט:

ומשנתמנו פטורין:    לגמרי, דלר"ש בכל קרבן אזלינן בתר חטא וידיעה. וה"ה דפליג ר"ש במ"א בחטאו והעבירום, דכשנודע להנשיא אחר כהעבירוהו, פטור לגמרי, דחטא וידיעה צריך שיהיו בזמן חיוב הקרבן:

נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו:    ואפילו אינו מזרע בית דוד, ואפילו יש ב' מלכים בישראל, אם אין אחד מושל על חבירו, שניהן מביאין כל א' כשחטא שעיר:

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים