משנה גיטין ב דפוסים

<< | משנה גיטין ב דפוסים | >>

משנה אעריכה

המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם, בפני נחתם אבל לא בפני נכתב, בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו, בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו, פסול.

אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, פסול.

שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם, פסול.

ורבי יהודה מכשיר.

אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר.

משנה בעריכה

נכתב ביום ונחתם ביום, בלילה ונחתם בלילה, בלילה ונחתם ביום, כשר.

ביום ונחתם בלילה, פסול.

רבי שמעון מכשיר, שהיה רבי שמעון אומר, כל הגיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה, פסולין, חוץ מגיטי נשים.

משנה געריכה

בכל כותבין, בדיו, בסם, בסיקרא, ובקומוס, ובקנקנתום, ובכל דבר שהוא של קיימא.

אין כותבין לא במשקים, ולא במי פירות, ולא בכל דבר שאינו מתקיים.

על הכל כותבין, על העלה של זית, ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על היד של עבד ונותן לה את העבד.

רבי יוסי הגלילי אומר, אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים, ולא על האוכלין.

משנה דעריכה

אין כותבין במחובר לקרקע.

כתבו במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה, כשר.

רבי יהודה פוסל, עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש.

רבי יהודה בן בתירה אומר, אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא, מפני שהוא יכול להזדייף.

וחכמים מכשירין.

משנה העריכה

הכל כשרין לכתוב את הגט, אפלו חרש שוטה וקטן.

האשה כותבת את גיטה, והאיש כותב את שוברו, שאין קיום הגט אלא בחותמיו.

הכל כשרין להביא את הגט, חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ונכרי.

משנה ועריכה

קיבל הקטן והגדיל, חרש ונתפקח, סומא ונתפתח, שוטה ונשתפה, נכרי ונתגייר, פסול.

אבל פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח, פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח, שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה, כשר.

זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדעת, כשר.

משנה זעריכה

אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גיטה, חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה.

מה בין גט למיתה? שהכתב מוכיח.

האשה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר, בפני נכתב ובפני נחתם.

<< | משנה גיטין ב דפוסים | >>