משנה גיטין ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) המביא גט ממדינת הים, ואמר:

בפני נכתב - אבל לא בפני נחתם,
בפני נחתם - אבל לא בפני נכתב,
בפני נכתב כולו - בפני נחתם חציו,
בפני נכתב חציו - בפני נחתם כולו,
פסול.
אחד אומר - בפני נכתב,
ואחד אומר - בפני נחתם,
פסול.
שנים אומרין - בפנינו נכתב,
ואחד אומר - בפני נחתם,
פסול.
ורבי יהודה - מכשיר.
אחד אומר - בפני נכתב,
ושנים אומרין - בפנינו נחתם,
כשר.


(ב) נכתב ביום - ונחתם ביום,

בלילה - ונחתם בלילה,
בלילה - ונחתם ביום,
כשר.
ביום - ונחתם בלילה,
פסול.
רבי שמעון - מכשיר,
שרבי שמעון אומר:
כל גיטין שנכתבו ביום - ונחתמו בלילה,
פסולין - חוץ מגיטי נשים.


(ג) בכל - כותבין,

בדיו, ובסקרא,
בקומוס, ובקלקנתוס,
ובכל דבר - שהוא רושם.
אין כותבין -
לא במשקין,
ולא במי פירות,
ולא בכל דבר - שאינו של קיימא.
על הכל כותבין -
על העלה של זית,
ועל קרן של פרה - ונותן לה את הפרה,
על ידו של עבד - ונותן לה את העבד.
רבי יוסי הגלילי אומר:
אין כותבין -
לא על דבר - שיש בו רוח חיים,
אף לא - על האוכלין.


(ד) אין כותבין - במחובר לקרקע.

כתבו - במחובר,
ותלשו, וחתמו, ונתנו לה - כשר.
רבי יהודה - פוסל,
עד שתהא כתיבתו וחתימתו - בתלוש.
רבי יהודה בן בתירה אומר:
אין כותבין -
לא על הנייר המחוק,
ולא על הדפתרא,
מפני שהוא יכול להזדייף.
וחכמים - מכשירין.


(ה) הכל כשרין - לכתוב את הגט,

אפילו - חירש, שוטה, וקטן.
האישה - כותבת את גיטה,
והאיש - כותב שוברו,
שאין קיום הגט - אלא בחותמיו.
הכל כשרים - להביא את הגט,
חוץ - מחירש, שוטה, וקטן, וסומא, ונוכרי.


(ו) קיבל הקטן - והגדיל,

חירש - ונתפקח,
סומא - ונתפתח,
שוטה - ונשתפה,
נוכרי - ונתגייר,
פסול.
אבל
פיקח, ונתחרש - וחזר ונתפקח,
פיתח, ונסתמא - וחזר ונתפתח,
שפוי, ונשתטה - חזר ונשתפה,
כשר.
זה הכלל -
כל שתחילתו וסופו בדעת - כשר.


<(ז) קטע התחלה=הלכה ז/>אף הנשים,

שאינן נאמנות לומר - מת בעלה,
נאמנות - להביא גיטה,
חמותה, ובת חמותה,
וצרתה, ויבמתה,
ובת בעלה.
מה בין הגט - למיתה,
שהכתב - מוכיח.
האישה עצמה - מביאה את גיטה,
ובלבד, שהיא צריכה לומר -
בפני נכתב - ובפני נחתם.


הדף הראשי של משנה גיטין ב