מצודות על שמואל ב יט א


מצודת דוד

"מי יתן וגו'" - הלואי והייתי אני מת במקומך

"בני אבשלום וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (סוטה יב) שאמר שמונה פעמים בני בני שבעה להעלותו משבעה מדורי גיהנם והשמיני להביאו לגן עדן ולפי פשוטו כן דרך המייללים לכפול דבריהם כמו (ירמיהוו ד יט) מעי מעי אוחילה

מצודת ציון

"וירגז" - ויחרד

"עלית" - מלשון עלה

"וכה" - וכן