מצודות על שופטים יח כג


מצודת דוד

"ויקראו" - להמתין עד בואם לדבר עמהם

"ויסבו" - בני דן הפכו פניהם מול מיכה ואמרו מה נחסר לך כי נאספת לרדוף