מצודות על שופטים יח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוך שבטי וגו'" - מוסב למעלה לומר לא נפלה לו די צרכו בהנחלה הנחלקת לו בתוך שבטי ישראל

"עד היום ההוא" - עד אשר כבש לעצמו מחוץ לגבול ארץ ישראל

"כי לא נפלה לו" - להיות בה די צרכו

"אין מלך" - כי אם היה מלך היה הוא לוחם מלחמות העם עם כל עמו ולא שבט לבד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקצותם" - מלשון קצין כמו (במדבר יא א) ותאכל בקצה המחנה ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (ספרי בהעלותך פה) בקצינים שבמחנה

"לרגל" - לחפש וכן (דברים א כד) וירגלו אותה 

מצודת דוד

"עד בית מיכה" - סמוך לבית מיכה

"את הארץ" - היא ליש האמור בענין (להלן פסוק ז)

"מצרעה ומאשתאול" - מנחלת יהודה היו (יהושע טו לג) ובני דן ישבו בהם כגרים

"מקצותם" - מהקצינים שבהם וכאשר שלח משה נשיאי העדה

"ממשפחתם" - אחד מכל משפחה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלם" - לפה כמו (שמות ג ה)אל תקרב הלם 

מצודת דוד

"מי הביאך וגו'" - רצה לומר אצל מי אתה ומה מלאכתך מה הניתן לך בשכרך

"שם" - אל הבית

"המה עם בית מיכה" - כשהמה היו סמוך לבית מיכה הכירו את קול הנער בדברו עם מי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כזה וכזה" - סיפר להם כל המאורע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שאל נא" - כי טעו וחשבו שיש בו ממש להוריד על עצמו כחות עליונות ולהגיד עתידות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוכח" - נגד 

מצודת דוד

"ויאמר להם" - אחר ששאל אמר להם דרככם הוא מול ה' להשגיח בה ולהצליח אתכם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לישה" - הוא לשם האמור (ביהושע יט מז) ובשתי השמות היתה נקראת

"שוקט" - יושב במנוחה

"עצר" - ענין מניעה כמו (שמואל א כא ו)אשה עצורה לנו 

מצודת דוד

"ודבר אין להם" - אין להם ברית כרותה עם מי לשיבוא בעזרתם

"ורחוקים המה" - ונכבש הארץ עד לא יהיה נשמע להם (ואולי היה מדרך צידונים לעמוד בעזרת כל נרדף)

"יורש עצר" - יורש ארצם עצור מהם רצה לומר אין להם יורש ארצם ללחום לאחר זה בעבור הארץ

"ואין מכלים" - אין בארץ מי שיכלים אפילו בדבור כי לא הורגלו במלחמה וקטטה

"יושבת לבטח" - רצה לומר אינם נשמרים ממלחמה והוא כדרך צידון היושב שוקט ובוטח ואינו נשמר ממלחמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה אתם" - רצה לומר מה אתם משיבים ומענינו תבין חסרונו

"צרעה וגו'" - אל צרעה וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מחשים" - שותקים כמו (קהלת ג ז)עת לחשות 

מצודת דוד

"ואתם מחשים" - רצה לומר אתם היו מחשים לבל יודע לאיש פן יקדמנו מי משבט אחר ואל תעצלו ללכת וגו' כי עם כל זה פן יודע למי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כי" - אם

"כל דבר" - בשום דבר 

מצודת דוד

"אין שם מחסור וגו'" - רצה לומר עם שאינה מארץ ישראל מכל מקום אין נחסר בה ממה שיש בארץ ישראל או רצה לומר לא נחסר בה מכל דבר שיש בעולם

"רחבת ידים" - מקום רחב להחזיק את כולכם כאשר יתן ה' אותה בידכם

"כבואכם" - כאשר תבואו אז מיד תבואו אל עם בוטח רצה לומר לא תצטרכו ללכת דרך אשר תמצא אתכם בה מלחמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחרי" - לא לצד צרעה ואשתאול שבדן כי אם מהעבר מזה (והיא בין צרעה ואשתאול שהיו בנחלת יהודה)

"למקום ההוא" - מקום החניה

"בקרית יערים" - רצה לומר סמוך לה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויענו" - הוא תחלת הדבור כמו (דברים כו ה)וענית ואמרת 

מצודת דוד

"דעו מה תעשו" - רצה לומר הכינו עצמכם ולקחתם

"הידעתם" - רצה לומר וכי ידעתם הלא אינכם יודעים אשר נגד לכם יש כאן אפוד וגו'

"ההולכים לרגל" - אשר הלכו מקודם לרגל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בית מיכה" - אשר היה בבית מיכה

"ויסורו שמה" - המרגלים הלכו לבית מיכה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חגורים" - כשהם חגורים וגו'

"אשר מבני דן" - מוסב על שש מאות איש

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והכהן" - הלוי הזה העשוי לכהן היה נצב פתח השער וגו'

"ויעלו" - כי המרגלים חזרו עם הלוי אל השש מאות איש ובדבר הלוי עמהם עלו המרגלים מהם ושבו ובאו לבית הלוי ולקחו את הפסל וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר אליהם הכהן" - כאשר באו אל המחנה ובידם הפסל וגו' אמר להם מה אתם עושים רצה לומר למה תקחום

"ואלה" - המרגלים באו אז לבית מיכה ולקחו את פסל וגו' ולא היה אז הכהן בביתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"החרש" - שתוק כמו (במדבר ל ה)והחריש לה

"לשבט ולמשפחה" - המה שמות מורדפים כי גם השבט קרא משפחה 

מצודת דוד

"הטוב" - וכי טוב יותר להיות כהן לבית איש אחד או טוב יותר להיות כהן לשבט בישראל ואם כן הלא לטובה יחשב לך

"והיה לנו" - ותהיה לנו למורה ולמלמד

"שים ידך על פיך" - לסתמו לבל ישמע קולך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וייטב לב הכהן" - הוטב בלבו דבריהם ויקח מידם את האפוד וגו' לשאת אותם בעצמו ובא בקרבם ללכת באשר ילכו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הכבודה" - הדבר שתנועתו כבדה ומתאחר ללכת 

מצודת דוד

"את הטף וגו'" - מה שהביאו עמהם מביתם

"לפניהם" - בחשבם פן ירדפו בני העיר אחריהם וילחמו הגברים עמהם והטף וגו' ילכו לדרכם בעודם נלחמים

"ויפנו" - מן המקום ההוא והלכו לדרכם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נזעקו" - נקבצו בזעקת המקבץ וכן (לעיל ד י) ויזעק ברק

"וידביקו" - השיגום והיו קרובים ודבוקים להם 

מצודת דוד

"עם בית מיכה" - סמוך לבית מיכה

"הרחיקו" - כשהיו רחוקים מבית מיכה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקראו" - להמתין עד בואם לדבר עמהם

"ויסבו" - בני דן הפכו פניהם מול מיכה ואמרו מה נחסר לך כי נאספת לרדוף

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את אלהי" - הפסל וגו'

"ומה לי עוד" - מה נשאר לי עוד בבית אשר לא לקחתם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יפגעו" - ענין מכת מות כמו (שמואל ב א טו)גש פגע בו

"ואספתה" - ענין כליון מן העולם כמו (במדבר כ כב) יאסף אהרן 

מצודת דוד

"ונפש ביתך" - הבאים עמך

"אנשים מרי נפש" - הכעסנים שיש בסיעתנו

"עמנו" - בהיותך עמנו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת העיר שרפו" - כי לא יוכלו לה כי אם על ידי השרפה ולולא זאת לא שרפוה כי הלא נתיישבו בה

"שקט ובטח" - לא היו נשמרים מן המלחמה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבנו" - כי שרפוה במלחמה כמו שכתוב למעלה (פסוק כז)

"ודבר" - לא היה להם כריתת ברית עם מי

"אשר לבית רחוב" - הסמוך לבית רחוב

"ואין מציל" - לא היה להם מציל

"כי רחוקה" - וכבשוה עד לא נשמע להם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואולם" - ואבל 

מצודת דוד

"לראשונה" - טרם שקראוה בשם דן

"אשר יולד" - שלא נחשוב שראש המשפחה הבאה אל ליש היה שמו דן ועל שמו קראו שם העיר דן

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל ימי וגו' בשלה" - מתחלת העמדתו עמד כל ימי וגו' בשלה אבל אחר שגלה הארון משלה בימי עלי (שם שם) ועמד שמואל לשופט בערו מן הארץ

"וישימו להם" - לאלוה ולעבדו