מצודות על שופטים יח יח


מצודת דוד

"ויאמר אליהם הכהן" - כאשר באו אל המחנה ובידם הפסל וגו' אמר להם מה אתם עושים רצה לומר למה תקחום

"ואלה" - המרגלים באו אז לבית מיכה ולקחו את פסל וגו' ולא היה אז הכהן בביתו