מצודות על שופטים ה יד

<< מצודות על שופטים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ירדו מחקקים" - השרים מבני מכיר בן מנשה ירדו בהמלחמה ההיא עם סיסרא ומזבולון ירדו כולם ואף הסופרים עם שאינם מלומדי מלחמה

"אחריך" - כאלו תדבר לאפרים ותאמר אחר מלחמת יהושוע אשר יצא ממך יבוא שאול הבא מבנימין וילחם בעמלק ברוב עם אשר יבאו עמו ממך אתה ישראל וכמו שכתוב (שמואל א טו ד) ויפקדם וגו' מאתים אלף

"בעמלק" - מאז נלחם הוא בעמלק והחלישם כמו שכתוב (שמות יז יג) ויחלש יהושוע את עמלק

"מני אפרים" - מן שבט אפרים ושרשם והוא יהושוע נשיאם  

מצודת ציון

"מני" - מן והיו"ד נוספת

"בעממיך" - מלשון עם

"מושכים" - כי הכתיבה עשויה במשיכת הקולמוס

"בשבט" - רצה לומר קולמוס