מצודות על עמוס א ה


מצודת דוד

"קירה" - אל קיר והוא שם מקום וכן נאמר ויגלם קירה (מלכים ב ט"ז)

"ותומך שבט" - ר"ל אכרות תומך שבט מבית מדן ועל המושל יאמר שהוא אוחז השבט לרדות בו את המחוייב וכן לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)

"בריח דמשק" - ר"ל האויב יבוא בה כאלו נשברו הבריחים ונפתחו השערים

מצודת ציון

"בריח" - מטה העשוי לסגור בו השער

"מבקעת און" - שם עיר

"ותומך" - ומחזיק וכן וכפיה תמכו פלך (משלי לא)

"שבט" - שרביט

"מבית עדן" - שם עיר