מצודות על עמוס א א

<< מצודות על עמוס • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"לפני הרעש" - שהיה כשנכנס עוזיה בהיכל להקטיר וכמ"ש כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה (זכריה יד)

"ובימי ירבעם" - שמלך בימי עוזיה (ולפי שניבא גם עליו בארצו כי היה מבני עשרת השבטים לכן אמר בימי ירבעם)

"מתקוע" - שם עיר בנחלת אשר

"אשר היה בנוקדים" - ר"ל שהיה הגדול שבנוקדים

מצודת ציון

"בנוקדים" - לפי שרוב הצאן המה נקודים יקרא המתעסק בהם בשם נוקד וכן ומישע מלך מואב היה נוקד (מלכים ב ג)

"חזה" - ניבא