מצודות על עמוס א ב


מצודת דוד

"ראש הכרמל" - מיטב הכרמל

"ואבלו" - מקול שאגתו ישחתו מדורי הרועים הם היכלי מלכי העכו"ם

"ומירושלים וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מציון ישאג" - ר"ל ממקום שכנו ישאג לאיים ולהחריד

מצודת ציון

"ואבלו" - ענין השחתה כמו אבלה אדמה (יואל א)

"נאות" - מדור

"ראש" - ענין מיטב כמו ראשית גבורתם (ירמיהו מט)

"הכרמל" - הוא שם כולל למקום שדות וכרמים וכן הדר הכרמל (ישעיהו לה)