מצודות על מלכים ב ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהעלות" - בעת בא הזמן שהעלה ה' את אליהו על ידי רוח סערה אל השמים הלך אז אליהו עם אלישע מן הגלגל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שב נא פה" - מגודל הענוה חפץ לדחותו לבל יראה בהלקחו השמים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החשו" - שתקו ולא תדברו מזה על כי ראה באליהו שאין חפצו לגלות הדבר לגודל הענוה

"מעל ראשך" - כאילו אמרו הנה היה לך לעטרה ויוסר העטרה מעל ראשך

"אשר בית אל" - אשר בבית אל

"הידעת" - בלשון שאלה אמרו האם ידעת וגו' 

מצודת ציון

"החשו" - שתקו כמו (שם כב ג) ואנחנו מחשים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנגד מרחוק" - כפל המלה לתוספות ביאור

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחצו הנה והנה" - נבקעו המים ומזה הלכו להם ומזה נשארו במקומם ולא ירדו למטה

"ויגלום" - כרך אדרתו שתהא נוחה להכות בה את המים 

מצודת ציון

"אדרתו" - מלבוש יקר המיוחד לנביאים וכן (שם יט יט) וישלך אדרתו

"ויגלום" - כרכו כאחת וכן (יחזקאל כז כד)בגלומי תכלת ופירושו בכריכת בגדי תכלת

"בחרבה" - ביבשה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שאל וגו'" - רצה לומר שאל בטרם אלקח מה טובה אעשה לך

"פי שנים" - שתשרה עלי רוח הנבואה במעלה כפולה על מה ששרתה עליך 

מצודת ציון

"פי" - ענין חלק וכן (דברים כא יז)פי שנים בכל אשר ימצא לו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם תראה" - אך אם תראה אותי בעת אשר אהיה נלקח ממך יהיה לך כן כי אז נתכפלה מעלת אליהו ממה שהיתה מקודם ויוכל להשפיע לזולתו כל הדבר שיש בו אז

"הקשית לשאול" - כי איך אוכל להשפיע עליך דבר שאין בי 

מצודת ציון

"הקשית" - מלשון קשה

"ואם אין" - ואם לא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה רכב אש" - והנה בא רכב אש וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשנים קרעים" - רצה לומר לשני חתיכות

"ואלישע רואה" - בעת שנלקח

"אבי אבי" - רבי רבי שהיה לישראל לעזור מול האויב כמו רכב ופרשים כן תרגם יונתן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירם" - מלשון הרמה והגבהה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף הוא" - רצה לומר אף הוא בהוייתו בכל עת ולא נשתנה ודוגמתו (יחזקאל כג מג) עתה יזנו תזנותיה והיא ורצה לומר עדיין הוא בהוייתה כשהיתה מאז או מוסב הוא על ויכה וגו' ורצה לומר אף אלישע עשה כמעשה אליהו וכשהכה המים נבקעו הנה והנה וגו' (ומעתה הולך ומונה יחד כל הנפלאות שעשה אלישע)

"איה ה'" - כאומר עם שנלקח אליהו הנה איה ה' הלא השגחתו ויכלתו לא כלה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויראהו" - כשהוא בוקע מי הירדן 

מצודת ציון

"נחה" - ענין חניה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תשלחו" - כי ראה שעלה עם הגוף ומגודל הענוה לא אמר להם מה שראה

"וישליכהו" - חשבו שהרוח שבה אל האלהים וגופו הושלך מת ורצו לבקשו ולקברו

"בני חיל" - אנשי חיל ובני כח ללכת הנה והנה במעט זמן 

מצודת ציון

"הגאיות" - מלשון גיא ועמק

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד בוש" - עד אשר נתאחר זמן רב שהפצירו בו לתת להם רשות לשלוח

"כי לא וגו'" - שימלוך תחתיו לזה מלך אחיו פרק ב

"בשנת שתים ליהורם בן יהושפט" - אמרו רבותינו ז"ל (תוספתא סוטה יב ב) מעת שהלך יהושפט אל רמות גלעד לעזור לאחאב מונין המלכות גם לבנו על כי היה ראוי ליהרג אז על שעזר לרשע והעת ההיא הם שתי שנים כי אז נהרג אחאב ומיד מלך בנו אחזיה וימי מלכו שנתים ומת ומיד מלך יהורם אחיו

"וימלוך יהורם" - אחי אחזיה בן אחאב 

מצודת ציון

"ויפצרו" - ענין רבוי הדברים להעביר האדם מרצונו כמו (בראשית לג יא)ויפצר בו ויקח

"בוש" - ענין איחור כמו (שופטים ג כה)ויחילו עד בוש

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והארץ משכלת" - בסיבת המים משכלת יושביה

"טוב" - בשדות וכרמים וגו' 

מצודת ציון

"מושב" - מלשון ישיבה

"משכלת" - הורגת אנשיה כמו (יחזקאל לו יג)ומשכלת גוייך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צלוחית" - תרגום של צנצנת (שמות טז לג)היא צלוחית

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יהיה משם" - לא יבוא עוד משכלת מסיבת המים

"רפאתי למים" - אמרו רבותינו ז"ל (מכילתא בשלח טו) שהיה הנס כפול כי דרך המלח לקלקל המים

"אל מוצא המים" - אל המקום שהמים נובעים משם 

מצודת ציון

"מוצא" - מקום הנביעה

"מות ומשכלת" - היא היא וכפל הדבר במלות שונות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירפו" - מלשון רפואה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלה קרח" - לפי שאליהו רבו היה בעל שער ואלישע היה קרח אמרו בלעג והתול עלה קרח השמימה כאליהו רבך וכאילו אמרו אינך במעלה כמוהו כי הוא היה בעל שער ואתה קרח 

מצודת ציון

"ויתקלסו" - וילעגו כמו (ירמיהו כ ח)לחרפה ולקלס

"קרח" - כן יקרא מי שאין בו שער הראש כמו (ויקרא יג מ) קרח הוא

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותבקענה" - מלשון בקיעה