מצודות על מלכים ב ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שתים עשרה שנה" - ומקוטעות היו

"בשנת שמנה עשרה" - רצה לומר כבר עבר שמונה עשרה ליהושפט כי אחזיה בן אחאב מלך אחר שעבר י"ז ליהושפט בתחילת י"ח ושנתים מלך והם מקצת הי"ח מיהושפט ומקצת הי"ט ומלך אח"כ אחיו יהורם בתחילת הי"ט מיד אחר שעבר שנת י"ח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מצבת" - מלשון מצבה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחטאות ירבעם" - בעגלי הזהב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צמר" - עם צמרם לא גזוזים

"והשיב" - לפי שבכל שנה העלה לו המס הזה לכן אמר והשיב רצה לומר נתן וחזר ונתן

"היה נוקד" - רצה לומר בעל צאן הרבה ועל שרובם נקודים יקרא המתעסק בהם בשם נוקד כמו (עמוס א א) דברי עמוס אשר היה בנוקדים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום ההוא" - בעת שבא אלישע לשומרון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמוני כמוך" - כמו שתעלה אתה אעלה כן גם אני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלך אדום" - הוא היה נצב מלך מתחת יד מלך יהודה

"ויסבו דרך וגו'" - רצה לומר הלכו שבעת ימים ולא מצאו מים 

מצודת ציון

"ברגליהם" - ההולכים עמהם ואחריהם כמו (שופטים ח ה)לעם אשר ברגלי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי קרא ה'" - רצה לומר גזר ה' להפילם ביד מואב כי בעבור הצמאון לא יתגברו להלחם 

מצודת ציון

"אהה" - ענין לשון צעקת יללה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האין פה" - האם אין פה

"אשר יצק מים" - רצה לומר שהיה משרתו והתבודד עמו בכל עת 

מצודת ציון

"יצק" - שפך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יש אותו דבר ה'" - כי בוודאי לא בא אל המחנה להלחם כי אם בא מדבר ה' 

מצודת ציון

"אותו" - עמו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך אל נביאי אביך וגו'" - הם נביאי הבעל

"אל וגו'" - רצה לומר אל תאמר עתה כדברים האלה כי אנו בסכנה ואל תעורר הדין בהזכרת החטאים

"מה לי ולך" - רצה לומר מה הוא האהבה והקורבה אשר בינינו מהו הטובה שעשית לי ומה עשיתי לך ומדוע אם כן תשאל בי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אביט וגו'" - רצה לומר אם הייתי מביט אליך בזולת יהושפט יהיה עלי עונש השבועה

"כי לולי וגו'" - רצה לומר אם לא היה הדבר הזה מה שאני נושא פני יהושפט

"אשר עמדתי לפניו" - שאני רגיל לעמוד לפניו בתפלה 

מצודת ציון

"לולי" - אם לא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה כנגן" - כאשר המנגן התחיל לנגן שרתה עליו רוח הנבואה

"קחו לי מנגן" - לשמחני בנגונו כי בעבור שכעס על יהורם לא חלה עליו הנבואה כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה והכעס בא היא עם העצבון 

מצודת ציון

"מנגן" - יודע לנגן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גבים גבים" - להתאסף בהם המים הבאים 

מצודת ציון

"הנחל" - העמק

"גבים" - בורות כמו (ישעיהו ל יד)ולחשוף מים מגבא

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובהמתכם" - מה שהיו רוכבים עליהם

"ומקניכם" - מה שהביאו למאכלם

"לא תראו רוח" - רצה לומר לא יבואו המים בדרך טבעי על ידי הרוח והגשם כי אם יבואו על פי נס

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונקל זאת" - החסד הזה הוא נקל בעיני ה' כי עוד יעשה חסד גדול מזה בתת את מואב בידכם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תכאיבו" - תשחיתו אותה במה שתשליכו בה אבנים והוא לשון מושאל מן בעלי חיים הנכאבים בהשחתה

"מבחור" - טובה ונבחרה 

מצודת ציון

"החלקה" - השדה כמו (שמואל ב יד ל)ראו חלקת יואב

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כעלות המנחה" - כאשר בא זמן העלאת מנחת תמיד הבוקר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומעלה" - והמעולים מהם הם הגבורים אנשי מלחמה ורצה לומר איש לא נעדר

"מכל חוגר" - מכל היודע לחגור החרב

"שמעו" - כאשר שמעו שעלו למלחמה נאספו גם המה 

מצודת ציון

"ויצעקו" - נאספו על ידי צעקת המאסף

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדומים כדם" - על ידי זריחת השמש על המים נראים הם אדומים

"על המים" - הבאים אל הנחל בדבר ה'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וכן הרי הם מוכנים לשלל מואב ולא יצטרכו מעתה להלחם בהם

"החרב נחרבו" - רצה לומר המלכים נהרגו בחרב כי הכו איש את רעהו בהלחמם זה בזה

"דם זה" - היות כי מעולם לא היה שם מים לחשוב שנראים אדומים מזריחת השמש כי לא ידעו שבא שמה מים בדרך נס 

מצודת ציון

"החרב נחרבו" - מלשון חרב

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכו בה והכות וגו'" - רצה לומר הכו וחזרו והכו

"ויבואו" - כההולכים בבטחון מבלי הכין למלחמה

"ויראם" - אמרו רבותינו ז"ל (סוטה מו ב) שראה ברוח הקודש שאין בהם לחלוחית טובה ולכן קללם פרק ג

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסובו" - אחר זה הפילו גם החומה עם אבני הקלע

"עד השאיר אבניה וגו'" - רצה לומר לא השאירו בעיר קיר חרשת כי אם אבני החומה עם שהיתה מטרפולין של מואב

"איש אבנו" - כל אחד השליך האבן אשר היה עליו להשליך 

מצודת ציון

"הקלעים" - משליכי אבני קלע

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המלחמה" - עם המלחמה הבא עליו

"להבקיע" - רצה לומר לעבור בתוך המחנה אל מלך אדום להלחם עמו ולא יכלו לבוא עד מקומו 

מצודת ציון

"אותו" - עמו

"להבקיע" - מלשון בקיעה ורוצה לומר להפריד המחנה ולעבור דרך בה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי קצף" - מלך אדום קצף על ישראל כי בעבורה באה לו הרעה ההיא ולא ראו להצילו ורבותינו ז"ל אמרו (סנהדרין לט ב) שמלך מואב העלה בנו לעולה מהם אמרו לשמים ומהם אמרו לעבודת כוכבים ובעבור זה קצף ה' על ישראל וגו'

"ויקח את בנו" - כי בא למקום בנו ולקחו עמו ושרפו כליל כעולה על החומה מול אביו מלך אדום