מצודות על מיכה ז א

<< מצודות על מיכה • פרק ז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"אין אשכול לאכול" - אין אני מוצא אשכול של ענבים לאכול ר"ל אין אני מוצא איש צדיק בדור

"בכורה" - נפשי מתאות תאנה בכורה שנתבשלה בעתה הטובה למאכל וכאומר הנה נפשי אותה ואין לה והוא כפל ענין במ"ש

"כעוללות בציר" - כאלו כבר נאספו אף העוללות של הבציר הנלקט באחרונה ר"ל אף הבינונים נאספו

"אללי לי" - הנביא מקונן ואומר אללי לי כי הייתי אני כבזמן אסיפת פירות הקיץ כאלו כבר נאספו כולם ולא נמצא עוד בשדה ר"ל הועמדתי לנביא בזמן שנאספו צדיקי הדור

מצודת ציון

"אללי" - מלשון יללה וכן אם רשעתי אללי לי (איוב י)

"קיץ" - ר"ל פירות הקיץ

"כעוללות" - הם הענבים הגרועים הנלקטים בסוף

"בציר" - כן יקרא תלישת הענבים כמו כי תבצור כרמך (דברים כ"ד)

"אשכול" - כן יקרא הענף שהענבים תלוים בו כמו ואשכול ענבים (במדבר י"ג)

"בכורה" - כן יקרא פרי שנגמר בשולה כמו כבכורה בתאנה בראשיתה (הושע ט)

"אותה" - מלשון תאוה וחשק