מצודות על ירמיהו ג יז


מצודת דוד

"שרירות לבם הרע" - מראית לבם שמראה להם את הרע ומסית אותם לעשותה

"ונקוו אליה" - כל העמים יתקבצו אליה בעבור שם ה' השורה בה וחוזר ומפרש אל ירושלים יתקבצו כי שמה תהיה השראת השכינה

"כסא ה'" - ר"ל גם שמה תהיה השראת השכינה

מצודת ציון

"ונקוו" - ענין אסיפה וקבוץ כמו יקוו המים (בראשית א)

"שרירות" - ענין ראיה והבטה כמו אשר שוררו אנשים (איוב לו)