מצודות על יחזקאל כז כד


מצודת דוד

"במרכולתך" - ר"ל כל אלה היו בסחורתך עם כולם סחרת

"וארוזים" - עדי זהב ומרגליות חרוזים בחוט לעדי הצואר

"בחבלים חבושים" - התיבות ההם היו קשורים ומתוקנים בחבלים יפים ונאים

"המה רוכליך" - הם סחרו עמך בדברים הכלולים בכל מיני יופי וחוזר ומפרש שהם בכריכות בגדי תכלת ומעשה רקמה ובגנזי ברומים והם תיבות עשויות מעור לגנוז בהם דברים חמודים

מצודת ציון

"במכלולים" - מלשון כל ור"ל כלול בכל היופי

"בגלומי" - ענין כריכה וכן ויקח אליהו את אדרתו ויגלם (מלכים ב' ב) ופי' שעשאה כריכה אחת

"ובגנזי" - מלשון גניזה והטמנה

"ברומים" - תיבות עשויות מעור קשה לגנוז בהם דברים חמודים

"חבושים" - ענין קשור ותקון וכן פארך חבוש עליך (לעיל כד)

"וארוזים" - כמו וחרוזים כי אחה"ע מתחלף ועניינו דברים מושמים על החוט כמו צוארך בחרוזים (שיר השירים א')