מצודות על יחזקאל כז כב


מצודת דוד

"המה רוכליך" - המה סחרו עמך וחוזר ומפרש שבראש כל בושם ר"ל בשמים הראשים והחשובים שבכולם ובכל אבן יקרה ופארות זהב בהם נתנו סוחרתך

מצודת ציון

"בראש" - ענין מיטב כמו ראשית גבורתם (ירמיהו מט)