מצודות על חבקוק ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על שגיונות" - ר"ל תפלתו היתה בעבור ששגג והתרעם מול ה' ולכן חזר להתפלל לפניו ולספר בשבחו 

מצודת ציון

"שגיונות" - מלשון שגיאה וכן שגיון לדוד (תהלים ז)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקרב שנים תודיע" - בקרב השנים האלה תודיע שברוגז רחם תזכור ר"ל שאף בזמן הרוגז והגלות תזכור לרחם עליהם וכמ"ש ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם וגו' וזכרתי להם ברית ראשונים (ויקרא כו)

"ה' פעלך" - לכן אבקש ממך אתה ה' אשר בקרב השנים האלה לא יכלו והעמד בחיים את ישראל הנקרא פועל ידך כמ"ש על בני ועל פועל ידי (ישעיהו מה)

"שמעתי שמעך" - שמעתי מה שאמרת לי והשמעת לאזני מהגלות וארכו והנה יראתי עד מאד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כסה שמים הודו" - אז כשכבשו ישראל ארץ סיחון ועוג כסה שמים הודו ר"ל אז מלאה הודו על שמים ממעל וזהרו מלא הארץ כי אז נתפרסם גבורות ה'

"וקדוש מהר פארן סלה" - הוא כמו הפוך וקדוש סלה מהר פארן ור"ל כשבא ה' הקדוש מעולם כשעברו הר פארן שהוא סמוך לארץ אדום כמ"ש בהררם שעיר עד איל פארן (בראשית יד) והר שעיר הוא ארץ אדום והוא תימן וכפל הדבר במ"ש

"אלוה מתימן יבא" - הנה כשבא אלוה לפני ישראל כשעברו את תימן הוא ארץ אדום כי אז התחילו להלחם בסיחון ועוג 

מצודת ציון

"מתימן" - היא ארץ אדום שהוא בדרומה של ארץ ישראל

"סלה" - לעולם

"הודו" - ענין הדר ופאר

"ותהלתו" - ענין הארה וזוהר כמו בהלו נרו (איוב כ"ט)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושם וגו'" - במחנה ישראל הלך חביון עוזו הם הלוחות שהיו מאז חבויים וגנוזים במרום הנתונים בארון הנקרא עז כמ"ש אתה וארון עזך (תהלים קלב)

"קרנים וגו'" - מיד ה' בא לישראל קרן ממשלה והתגברות

"ונגה כאור תהיה" - הנוגה של עמוד האש שהוליך לפני ישראל היתה מאירה כאור היום 

מצודת ציון

"ונוגה" - ענין הארה וזריחה כמו מנוגה נגדו (תהלים יח)

"קרנים" - הושאל על הממשלה והתחזקות על שם שבעלי חיים בעלי הקרן יתחזקו בהם

"חביון" - מלשון חבוי וגנוז כמו חבי כמעט רגע (ישעיהו כו)

"עוזו" - ענין חוזק ועל הארון יאמר שהוא חזקו של ישראל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפניו" - לפני הארון הלך הדבר להרוג את הכנענים ועם ביאתו יצא רשפי אש לשרוף אותם ר"ל ע"י הארון ההולך עמהם למלחמה כבשו את הכנענים 

מצודת ציון

"דבר" - מגפה

"רשף" - גחלת אש כמו רשפיה רשפי אש (שיר השירים ח)

"לרגליו" - רצה לומר עם ביאתו וכן ויברך ה' אותך לרגלי (בראשית ל)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הליכות עולם לו" - ר"ל וזהו היה לפי שכל מוליכי ומנהיגי העולם שרי מעלה ושרי מטה המה הכל של המקום ב"ה לעשות בהם כרצונו

"ויתפוצצו" - ההרים הקבועים מעולם היו מתפוצצים ומשתברים והושפלו הגבעות הקבועות מימות העולם ר"ל מלכי העכו"ם ושריהם של מעלה כרעו ונפלו

"ראה" - כאשר הארון שם עינו בארץ היה מעתיק את הכנענים לגרשם מארצם

"עמד וימודד ארץ" - כאשר עמד הארון בארץ כבשו אותה וחלקוה לשבטים במדה בחבל 

מצודת ציון

"ויתר" - ענין דלוג והעתק כמו ויתר ממקומו (איוב לז)

"ויתפוצצו" - ענין הפזור עם השבר והריצוץ וכן ככלי יוצר תנפצם (תהלים ב)

"עד" - ענינו כמו עולם

"שחו" - ענין השפלה כמו וישח אדם (ישעיהו ב)

"הליכות" - ענין הנהגה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירגזון יריעות ארץ מדין" - ר"ל כי הלא בקראם אליו ירגזון יריעות ארץ מדין וזהו בימי גדעון שבא ביניהם חרדה והרגו זה את זה כמ"ש (בשופטים ז')

"תחת און" - בעבור האון ראיתי אהלי כושן רשעתים עומדים בארצות ישראל למשול בהם כאומר לא מקוצר יד לא הושיע למו כ"א בגמול העון הניחם בידו 

מצודת ציון

"תחת" - בעבור

"און" - ענין שקר ודבר שאינו הגון

"ירגזון" - ענין חרדה

"יריעות" - רצה לומר יריעות האוהל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי תרכב" - אלא שהיתה הסבה לפי שרכבת על סוסיך במרכבותיך של ישועה להושיע לעמך ולכן בקעתם ללכת דרך הבקיעה והוא ענין מליצה לומר שזה נעשה בעבור תשועת ישראל

"אם בים עברתך" - כשקרע את הים וכי נתמלא עליו עברה להחריב מימיו

"אם בנהרים" - הוא כפל ענין לחוזק

"הבנהרים חרה ה'" - כשקרע המקום את הירדן לפני ישראל וכי חרה אפו בו להחריב מימיו בתמיה 

מצודת ציון

"עברתך" - מלשון עברה וזעם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עריה תעור קשתך" - נגלה נגלתה קשתך ללחום מול הכנעני והיה זה כי השבועות שנשבעת לאבות לתת הארץ למטות ישראל אותו האומר של השבועה עומד לנצח ולא תבוטל ולכן הנהרות בקעו הארץ להנביע מים למען ימצאו לשתות במדבר לבל ימותו בצמא ויבואו בארץ לרשתה 

מצודת ציון

"עריה תעור" - ענין גלוי כמו ואת ערום ועריה (יחזקאל טז)

"מטות" - שבטי ישראל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתן תהום קולו" - עומק מי הבאר השמיע קולו לפרסם הנס ר"ל על ידו נודע הנס

"רום ידיהו נשא" - רוממות כח יד המקום נשא אז עד למעלה כי כולם הכירו בנפלאותיו

"זרם מים עבר" - זרם מי הבאר עבר בין ההרים והעלה מאברי ההרוגים להודיע הנס לישראל

"ראוך" - כאשר ראוך הרי ארנון עובר לפני ישראל חלו ורעדו ממך ונתקרבו זה לזה והרגו את הנסתרים בבקיעי ההרים 

מצודת ציון

"יחילו" - מלשון חיל וחלחלה

"זרם" - ענין מרוצת המים כמו כזרם מים (ישעיהו כח)

"נתן" - רצה לומר השמיע

"תהום" - עומק המים

"נשא" - ענין הרמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנוגה וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש

"לאור חציך יהלכו" - יהושוע ועמו הלכו לאור ברזל חצי המקום ב"ה המבהיק ביותר ר"ל הצליחו בכח זרועך

"שמש ירח עמד זבלה" - בימי יהושוע עמד כל אחד מהם במדורה ולא הלכה מהלכה כמ"ש וידום השמש וירח עמד (יהושע י

מצודת ציון

"זבולה" - ענין מדור כמו בית זבול (מלכים א ח)

"לנוגה" - ענין הארה

"ברק" - כן יקרא ברזל החנית כי אחר הלטוש יצהיר כברק וכן ברק חרבי (דברים לב)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ערות יסוד" - גלית את היסוד להוציאו ממקומו עד הצואר גליתו ר"ל עד עיקר החוזק שהוא הצואר שהחיות תלוי בו כלומר האבדת כל המחנה ועד עולם סלה כי עוד לא יוסיפו לקום

"מחצת ראש" - אז מחצת ורצצת כל ראש מבית רשע ר"ל הרגת כל אנשי סנחריב ע"י המלאך המכה בהם

"יצאת" - מעולם יצאת להושיע את עמך ולהושיע את משיחך ועל חזקיהו מלך יהודה יאמר על התשועה מסנחריב מלך אשור 

מצודת ציון

"מחצת" - ענין הכאה ורציצה כמו מחץ ראש (תהלים קי)

"ערות" - ענין גלוי כמו עריה בושת (מיכה א)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עליצותם" - סוף שמחת הצלחתם היה כמו אלו שחשבו לאכול את ישראל שהיו מעונים בידם אשר רצו לכלותם במסתר הוא המדבר ור"ל כמו מצרים שרדפו לכלות את ישראל והיה לרעתם כי שם נטבעו כן ביאת אשור על ירושלים היה לרעתם כי שם נפלו

"יסערו להפיצני" - אשר באו ברוח סערה להפיצני בארצות אחרות כי כן היה חפצו להוציאם מארצם ולזרותם בארצות אחרות כמ"ש (במלכים ב ל"ו ובישעיהו י"ט)

"נקבת במטיו" - במטה של סנחריב שבא לרדות בו נקבת כל ראש אנשיו היושבים בערי הפרזי כי לגודל רבויים כאלו לא יכילם מקום מוקף חומה ור"ל כפי מה שחשב לעשות לישראל נעשה בו וביאתו לירושלים לאבד את אנשיה היתה לרעתו כי שם נפל וכאילו נקב ראשם במטהו 

מצודת ציון

"נקבת" - מלשון נקב וחור

"פרזיו" - עיר שאינה מוקפת חומה נקראת פרוז כמו פרזות תשב ירושלים (זכריה ב)

"יסערו" - מלשון רוח סערה

"להפיצני" - מלשון הפצה ופזור

"עליצותם" - ענין שמחה כמו עלץ לבי (שמואל א ב)

"עני" - רצה לומר מעונה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרכת" - כי אז כשבא מצרים בים דרכת שם בסוסיך הם העננים עליהם דרכת בים ובצבור מים רבים להלחם עמהם ולאבדם והיה א"כ הרדיפה לרעתם וכן היה ביאת אשור לרעתם 

מצודת ציון

"דרכת" - ענין רמיסה והילוך

"חומר" - ענין תל וצבור כמו חמרים חמרים (שמות ח)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר אנוח ליום צרה" - ר"ל וזהו דבר השמועה כי שמעתי לאמר אשר אבא אל א"י מקום מנוחתי להיות מעותד שם על יום צרה וחוזר ומפרש לעלות אל העם אשר יבא גדודים הרבה ר"ל כאלו העליה לא"י תהיה אל גדודי גוג להיות נרדף מהם

"ותחתי" - ר"ל בכל מקום עמדי ארגז ואחרד ולא אוכל להסיח מדעתי במקום מן המקומות

"יבוא רקב" - מרוב הצער בא רקבון בעצמותי

"לקול" - בעבור קול השמועה שפתי מקישות זו בזו מרוב רעד וחרדה

"שמעתי" - הנה שמעתי דבר ובעבורה תחרד בטני ר"ל הלב הנתון בבטן 

מצודת ציון

"ותרגז" - ענין חרדה

"צללו" - ענין תנועת הרעש כמו תצלנה אזניו (ירמיהו יט)

"ותחתי" - במקומי

"אנוח" - מלשון מנוחה

"יגודנו" - מלשון ג דודי עם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גזר ממכלה" - הצאן נכרת ממקום כלאו כי מעטו ולא יש בקר ברפתים ור"ל הנה ישראל בהיותם בבבל נתמעטו ואיך יעמדו מול המון הרב הזה

"ואין יבול" - עדיין לא יש פרי על הגפנים ופרי הזית עדיין הוא רזה כחוש והשדות עדיין לא הצמיחו מאכל וכ"ז הוא משל לומר עדיין אין להם אומץ הלב ואינם יודעים תכסיסי המלחמה ואיך יעמדו למולם

"כי תאנה" - כי אז עדיין לא פרחה התאנה ר"ל ישראל הנמשלים לתאנה עדיין לא קנו גבורה ואמצות הלב לעמוד במלחמה למולם 

מצודת ציון

"יבול" - ענין צמח פרי כמו יבול הארץ (שופטים ו)

"כחש" - ענין רזות כמו ובשרי כחש משמן (תהלים קט)

"מעשה זית" - פרי הזית

"ושדמות" - שדות תבואה כמו שדמות חשבון (ישעיהו יז)

"גזר" - ענין כריתה כמו אמרתי נגזרתי (איכה ג)

"ממכלה" - היא דיר הצאן כמו ממכלאות צאן (תהלים עח)

"ברפתים" - היא בית הבקר ובדרז"ל מצאה ברפת (בבא מציעא לב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני בה' אעלוזה" - אבל עם כל זה אני אשמח במשענת ה'

"באלהי ישעי" - בגבורות אלהי ישעי 

מצודת ציון

"אעלוזה" - ענין שמחה כמו ועלזו לפניו (תהלים סח)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאילות" - קלות כאילות לרדוף אחר האויב

"ועל במותי ידריכני" - ר"ל עם כי לא נסיתי לדרוך בהרים לרדוף אחר האויב הנה המקום ב"ה ידריך אותי לרדוף על גבהי ההרים אשר סביבות ירושלים

"למנצח בנגינותי" - ר"ל התפלה הזאת נמסרה לבן לוי המנצח בשיר לנגנה בנגון אשר יסדתי לה

"ה' וגו'" - ר"ל עם כי אנחנו המעט הנה ה' יהיה לי במקום חיל עם רב 

מצודת ציון

"חילי" - מלשון חיל עם

"כאילות" - שם חיה הממהרת לרוץ

"במותי" - ענין גובה כמו במתי ארץ (עמוס ד)

"ידריכני" - מלשון דרך והלוך

"למנצח" - בעלי השיר יקראו מנצחים כי הדרך לנצח זה את זה בהרמת קול ובהכרעת הנעימה

"בנגינותי" - מלשון נגון