מצודות על דברי הימים א כב יב

מצודות על דברי הימים א • פרק כב >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"ויצוך על ישראל" - ר"ל יתן בלבך בינה לדעת לצוות את ישראל את המעשה אשר יעשון ובתת הבינה הרי הוא כאלו הוא מצוך על ישראל

"ולשמור" - גם יתן לך בינה לשמור את התורה