מצודות על דברי הימים א כב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה הוא וגו'" - במקום הזה יבנה הבית

"מזבח לעולה" - לפי שרוב הקרבנות הקבועים המה עולות לזה נקרא מזבח העולה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חצבים" - כן יקראו כורתי האבנים ממקום גדולם

"גזית" - היא מלשון גזיזה ור"ל כרותות ומסותתות ביושר 

מצודת דוד

"את הגרים" - הם הגבעונים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למסמרים" - ליתדות 

מצודת דוד

"למסמרים וגו'" - לעשות מסמרים המצטרכים אל הדלתות

"ולמחברות" - ר"ל לחבר קרש אל קרש

"אין משקל" - לא היה מהאפשר לדעת המשקל לגודל הרבוי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נער" - בשנים

"ורך" - מעונג ביותר

"והבית לבנות" - הבית אשר עליו לבנות לה' מהראוי להגדיל הבנין למעלה להיות לשם וגו' לזה אכינה לו צורך הבנין להקל מעליו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דם לרוב שפכת" - עם שנלחם מלחמות ה' מכל מקום מנעו מבנות את הבית כמו שמנע להניף ברזל על המזבח על שעושים מהם כלי רציחה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושקט" - ענין מנוחה 

מצודת דוד

"איש מנוחה" - יהיה חפצו במנוחה ולא יתגרה במי

"והניחותי לו" - אתן לו מנוחה מאויביו ולא יתגרה מי בו

"ושלום וגו'" - זכרון שמו הוא לאות על השלום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבן" - חביב כבן לאביו

"לאב" - לחמול עליו כאב על בנו

"עד עולם" - לזרעו אחריו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצוך על ישראל" - ר"ל יתן בלבך בינה לדעת לצוות את ישראל את המעשה אשר יעשון ובתת הבינה הרי הוא כאלו הוא מצוך על ישראל

"ולשמור" - גם יתן לך בינה לשמור את התורה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואמץ" - גם הוא ענין חוזק

"תחת" - ענין פחד ושבר כמו אל תערוץ ואל תחת (יהושע א

מצודת דוד

"אז תצליח וגו'" - הוא כמו הפוך כאומר אם תשמור וגו' אז תצליח

"חזק ואמץ" - בדבר הנהגת המלוכה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעניי" - ר"ל עם שאני נחשב לעני מול צורך הראוי לבנין בית ה' הנה הכינותי זהב וגו'

"ועליהם" - ע"כ האמור למעלה הוא חוזר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל חכם וגו'" - כל מין חכם בכל מיני מלאכה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לזהב" - הן למלאכת הזהב וגו'

"אין מספר" - אל החכמים

"קום" - הוא ענין לשון זרוז

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא ה'" - ר"ל וכה אמר להם הלא ה' וגו'

"ונכבשה" - כבשנו ולכדנו את הארץ

"לפני ה' וגו'" - ר"ל בעזר ה' ועל ידי עמו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובנו" - גם אתם תסייעו לבנות הבנין

"הנבנה" - כי בעת ההבאה כבר תהיה בנויה