מעשה רוקח על המשנה

ספר
מעשה רוקח
לר' אלעזר בן הרב שמואל שמלקא רוקח

על חיבור המשניות דבר חדש אשר לא היה מעולם כאשר יראה הרואה בהקדמת הרב המחבר נר"ו אשר חיברו ויסדו הרב המפורסם בכל תפוצת ישראל ושמו הטוב כמהור"ר אלעזר בהרב מוהר"ר שמואל זצלה"ה. וכבר היה אב"ד ור"מ בק"ק בראד יצ"ו ושארי קהלות קדושות במדינת פלניא וכעת הוא אב"ד ור"מ דקהלתינו ק"ק אמשטרדם יצ"ו ונודד על כנפי התנועה ליסע לחיים ולשלום לארץ הקדושה וה' ברחמיו ינחהו במעגלי צדק למען שמו

ותהי השלמתו היום הששי לסדר ועשית אותה קטרת רקח מעשה רוקח לפ"ק באמשטרדם בבית ובדפוס של החכם השלם הרב כמהור"ר יוסף דיין מצויין נר"ו:


ששה סדרי משנה

הקדמת המחבר התנצלות המגיהים פתיחה למשניות

סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא זבחים -
פאה עירובין כתובות בבא מציעא מנחות -
דמאי פסחים נדרים בבא בתרא חולין -
כלאים שקלים נזיר סנהדרין בכורות -
שביעית יומא סוטה מכות ערכין -
תרומות סוכה גיטין שבועות תמורה -
מעשרות ביצה קידושין עדיות כריתות -
מעשר שני ראש השנה עבודה זרה מעילה -
חלה תענית אבות תמיד -
ערלה מגילה הוריות מדות -
בכורים מועד קטן קנים -
חגיגה עוקצין

ראה גםעריכה