מלבי"ם על עזרא ח לד


(לד) "במספר" בין המספר בין המשקל, וכן כתבו גם המשקל וכ"ש המספר: