מלבי"ם על עזרא ח כה

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ח
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • (כה) "ואשקלה להם, ואשקלה על ידם", הוא שקל תחלה ואח"כ שקלו הם שנית, וכן בירמיה [ל"ב ט' י']," לככרים" כ"א משקל ככר: