מלבי"ם על בראשית לז ו


(ו) "ויאמר". אמר להם שהחלום נוגע להם, ועז"א "שמעו נא החלום הזה", כי הוא גזרת ה' והודעה נבואיית עליכם, ובמד' כן יהיו הנביאים מוכיחים אתכם שמעו נא את אשר ה' אומר: