מלבי"ם על בראשית לז כב


(כב) "ויאמר אליהם" עכ"פ "אל תשפכו דם", כי תוכלו להרוג אותו ע"י גרמא במה "שתשליכו אותו אל הבור הזה" העמוק שלא יוכל לצאת ממנו," אשר במדבר" שאין איש עובר להוציאו משם וימות ברעב, והתורה העידה שהיה כוונתו "למען הציל אתו מידם:"