מלבי"ם על בראשית לז כו


(כו) "ויאמר יהודה". פי' רי"א שא"ל ההורג נפש יהיה, או לקחת ממונו, ועז"א "מה בצע", מה נרויח מזה, או להנקם, עז"א "כי נהרג את אחינו", או להטיל מוראו על הארץ, עז"א הלא "וכסינו את דמו" ולא יודע לאיש: