מכילתא על שמות יג ח


קח. והגדת לבנך . שומע אני מראש חדש תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה- בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך (על שולחנך). בעבור זה למה נאמר- לפי שהוא אומר מה העבודה הזאת לכם, אלא זה בן רשע הוא שהוציא את עצמו מן הכלל, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתה הוציאהו מן הכלל בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, לי ולא לך, ולפי שהוצאת את עצמך מן הכלל אלו היית שם לא היית נגאל.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות יג ח - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-13-08