מכילתא על שמות יג טז

והיה לאות וגו' בארבעה מקומות מזכירין פרשת תפילין. קדש לי והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע. מכאן אמרו מצות ארבע פרשיות של יד הם כרך אחד. ד' פרשיות של ראש הם ד' טוטפת, ואלו הן קדש לי והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע. כותבן כסדרן, ואם לא כותבן כסדרן הרי אלו יגנזו.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות יג טז - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-13-16