מכילתא על שמות יג טו

תבנית:ניווט קטעים זמני ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו שומע אני מאליו- תלמוד לומר ויחזק ה' את לב פרעה.

ויהרוג ה' כל בכור מכאן אמרו זובחין בכורי בהמה כנגד בכורי בהמה, ופודין בכורי אדם כנגד בכורי אדם.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות יג טו - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-13-15