מהרש"ל על הש"ס/סוטה/פרק ח

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט
גמרא על הפרק
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | תוספות שאנץ | הריטב"א | שיטה מקובצת
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש
על ש"ס: מהרש"ל | ראשונים | אחרונים


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף מב עמוד אעריכה

תוס' ד"ה מלחמה צ"ל משוח מלחמה כו' כצ"ל:

בד"ה הכי קאמר כו' הרי ק"ש דכתיב בה כו' כצ"ל:


דף מב עמוד בעריכה

רש"י בד"ה בר מאה כו' בלשון פרסי הס"ד:

בד"ה ליטרח בנפשיה לבקש לו רפואות כו' כצ"ל:


דף מג עמוד בעריכה

גמרא לאו בת מיהדר היא הכא אי מימלך עלה בת מיהדר היא דהא מעיקרא לפירי קיימא מידי דהוה כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה מרכיב שנוקב האילן ונוטל מן הרך כו' זה בזה כצ"ל והס"ד ואח"כ מ"ה האי הרכבת כו' בה היכי דמי כו' הרכבה הס"ד והד"א:

בד"ה אי נימא כו' לחללה הא לאו כו' הד"א:

בד"ה לעולם כו' המלחמה אקמייתא הס"ד ואח"כ כגון דנטעה קמייתא ג"כ הס"ד:

בד"ה ומאי שנא כו' לענין ערלה דבטלה הרכבה כו' כצ"ל:

בד"ה התם גבי כו' להכי נטעה הס"ד: