מהרש"ל על הש"ס/סוטה/פרק ו

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט
גמרא על הפרק
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | תוספות שאנץ | הריטב"א | שיטה מקובצת
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש
על ש"ס: מהרש"ל | ראשונים | אחרונים


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף לא עמוד בעריכה

רש"י בד"ה מי שקינא כו' ור"א לטעמיה כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה מי שקינא כו' ומוציאה בכתובתה כו' לבית הלל דאמר אפילו אם הקדיחה כו' כצ"ל:


דף לב עמוד אעריכה

רש"י בד"ה הא חד כו' ברישא דאי היתה כו' הד"א:

תוס' בד"ה הא חד כו' בכל מקום שהכשירו עדות האשה באין האיש כו' את האיש ליתני עד אחד כו' כצ"ל. נ"ב פי' ליתני במתני':

רש"י בד"ה הכא במאי עסקינן צריך להיות והכא במאי עסקינן כו' ומבטלי לה הס"ד:

בד"ה לקולא להקל מעליה שלא תשתה לא אזלינן כו' והד"א: